Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Powszechny obowiązek obrony X

SA/Wr 16/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-06-28

Od dnia objęcia przez znowelizowany art. 196 par. 3 pkt 1 Kpa właściwością sądu administracyjnego również postanowień o zawieszeniu postępowania kontrola ich legalności...
przez wykorzystywanie w tym celu postanowienia o zawieszeniu postępowania., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga jest oczywiście niedopuszczalna...

II SA/Wa 1958/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-19

pkt 3, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu., Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 3 powołanej ustawy...
ustawy zawiesił postępowanie., Należy stwierdzić, że mimo upływu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania, nie został zgłoszony wniosek o jego podjęcie...

II SA/Wa 1937/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-12

służby wojskowej postanawia zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Zgodnie z treścią art. 125 § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia...
2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej ppsa, sąd może zawiesić postępowanie z urzędu...

II SA/Wa 1888/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-04

lat od daty postanowienia o zawieszeniu., W niniejszej sprawie postępowanie zostało zawieszone przez Sąd na podstawie art. 125 § 1 pkt 3 ppsa, a w ciągu trzech lat...
od daty postanowienia o zawieszeniu nie został zgłoszony wniosek o jego podjęcie, tym samym umorzenie postępowania w sprawie jest dopuszczalne., Wobec powyższego, na podstawie...

II SA/Bd 557/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-01-16

., Mając powyższe na uwadze oraz w związku z tym, iż wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu Wojewódzki...
służby wojskowej postanawia umorzyć postępowanie zawieszone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2005r. , sygn. akt II SA/Bd...

III SA/Lu 366/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-12-18

bezpośredniej opieki nad babcią, stanowiło zagadnienie wstępne nakładało na organy wojskowe obowiązek zawieszenia postępowania (art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.)., Orzeczenie...
, 77 § 1 i 80 k.p.a. w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy., Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w L. ponownie rozpatrując odwołanie, zawiesi postępowanie...

IV SA/Gl 572/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-02-19

administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie K.p.a., zawiesił postępowanie w sprawie odwołania wniesionego przez A.Z. do czasu...
K.p.a. w związku z rozpoznaniem przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w K. wniosku o przeniesienie do rezerwy A. Z., podjął z urzędu zawieszone postępowanie w sprawie...

IV SA/Gl 602/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-02-19

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie K.p.a., zawiesił postępowanie w sprawie odwołania wniesionego przez J.S. do czasu rozpoznania...
., Postanowieniem z dnia [...]r. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w K., na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

IV SA/Gl 151/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-03-22

postanowieniem z dnia [...]r. Komisja, zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., zawiesiła postępowanie w związku ze złożeniem przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w B...
postanowieniem z dnia [...]r. wskazany organ podjął zawieszone postępowanie wobec odmowy wszczęcia dochodzenia o czyn z art. 233 § 1 k.k. i art. 272 k.k. w zw. z art. 11 § 1...

IV SA/Gl 965/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-09-24

zobowiązany do zawieszenia postępowania do czasu uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, bowiem pomiędzy decyzją w przedmiocie odroczenia zasadniczej służby...
kosztów postępowania., W uzasadnieniu skargi skarżący podniósł, że w dniu otrzymania karty powołania, tj. [...] r. poinformował Wojskowego Komendanta Uzupełnień w T...
1   Następne >   3