Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Symbol

IV SA/Gl 291/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-23

Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zasiłku celowego uchyla zaskarżone postanowienie...
. (dalej 'strona', 'skarżący') wniósł o zawieszenie postępowania 'zwyczajnego' toczącego się przed Kolegium do dnia prawomocnego zakończenia postępowania 'nadzwyczajnego', tj...

IV SA/Wr 358/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-11-09

postanowieniem Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. stwierdziło niedopuszczalność zażalenia A.K. na postanowienie Prezydenta W. z dnia [...] odmawiające zawieszenia postępowania...
. Taka sytuacja zachodzi w odniesieniu do postanowienia odmawiającego zawieszenia postępowania, od którego zgodnie z art. 101 § 3 k.p.a. zażalenie nie przysługuje...

I OSK 2895/13 - Wyrok NSA z 2014-04-08

. strona wniosła o zawieszenie postępowania w sprawie ww. wniosku w związku z odwołaniem wniesionym od decyzji o zwolnieniu jej ze służby, zobowiązując...
rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego, a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji. Przesłanka zawieszenia postępowania, o jakiej mowa w tym przepisie jest spełniona...

IV SA/Gl 616/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-30

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia na postanowienie odmawiające zawieszenia postępowania...
się do skarżącego o sprecyzowanie wniosku z dnia 25 kwietnia 2017 r. W odpowiedzi na powyższe pismem z dnia 28 grudnia 2017 r. skarżący wniósł o zawieszenie postępowania...

I SA/Wa 207/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-20

2012 r. nr [...] Prezydent [...], na podstawie art. 149 § 3 w zw. z art. 97 i art. 98 k.p.a. odmówił zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej R...
świadczeniowym 2010/2011 na rzecz W. i K. O. W dniu [...] kwietnia 2012 r. do organu wpłynął wniosek strony z dnia 20 kwietnia 2012 r. o zawieszenie postępowania w tej sprawie...

II SAB/Łd 73/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-09-13

.. W dniu 12 września 2012r. strona wniosła o zawieszenie postępowania sprawie ww. wniosku w związku z odwołaniem wniesionym do Sądu w sprawie zwolnienia jej ze służby...
rozstrzygnięcia Kolegium podniosło, iż okresu zawieszenia postępowania nie wlicza się do terminu załatwienia sprawy, w związku z czym w przypadku przedłużenia...

II SAB/Łd 74/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-09-13

o zawieszenie postępowania sprawie ww. wniosku w związku z odwołaniem wniesionym do Sądu w sprawie zwolnienia jej ze służby zobowiązując się do poinformowania o decyzji...
zawieszenia postępowania nie wlicza się do terminu załatwienia sprawy, w związku z czym w przypadku przedłużenia się, do jej rozpatrzenia spowodowanego zawieszeniem...

II SA/Op 250/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-07-24

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 26 stycznia 2012 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych...
., nr [...], którym utrzymano w mocy postanowienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarbimierzu z dnia 24 sierpnia 2011 r., nr [...], odmawiające A. W. zawieszenia postępowania...

I OSK 2958/13 - Wyrok NSA z 2014-04-08

na przewlekłe prowadzenie postępowania za niezasadne. Kolegium podniosło, iż okresu zawieszenia postępowania nie wlicza się do terminu załatwienia sprawy, w związku z czym...
w przypadku przedłużenia okresu jej rozpatrzenia spowodowanego zawieszeniem postępowania, nie dochodzi do bezczynności organu w załatwieniu sprawy., W skardze...

II SA/Lu 737/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-12-29

ze skargi D. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie...
o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyznanych i wypłaconych na rzecz jego syna K...
1   Następne >   +2   +5   +10   100