Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X

I SA/Gd 593/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-11-03

dochodowego od osób prawnych za 1995 r., W związku z ustaniem przyczyn uzasadniających zawieszenie postępowania restrukturyzacyjnego Naczelnik Urzędu Skarbowego...
przez organ egzekucyjny środków na poczet wymagalnych zaległości podatkowych. Organ restrukturyzacyjny nie wydał odrębnego postanowienia o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego...

III SA 726/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-02-04

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego, przewidziane w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych...
w Warszawie po rozpoznaniu sprawy ze skargi Elżbiety Cz.-G. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 25.03.2003 r. (...) w przedmiocie zawieszenie postępowania...

I SA/Lu 117/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-06-17

[...] Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania o restrukturyzacji należności publicznoprawnych - oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem Dyrektor Izby Skarbowej...
było zawieszenie postępowania restrukturyzacyjnego bowiem zagadnienie wstępne (notyfikacja) nie zostało w sprawie rozstrzygnięte., Końcowo wskazano również, że istnieje możliwość...

II SA/Lu 1126/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-06-30

o połączenie niniejszej sprawy ze sprawą o sygnaturze II SA/Lu 318/15 lub zawieszenie postępowania do czasu jej rozstrzygnięcia., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje...
znaczny stopień niepełnosprawności matki skarżącej za stan stały., Sąd nie znalazł ponadto podstaw do zawieszenia postępowania w oparciu o art. 125 § 1 pkt 1 ustawy Prawo...

II SA/Lu 539/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-02-04

naruszenie wskazanego przepisu prawa materialnego i naruszenie przepisów postępowania o konieczności zawieszenia postępowania w przypadku konieczności wcześniejszego...
do zawieszenia postępowania administracyjnego., W myśl art. 97 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej zawiesza postępowanie:, 1) w razie śmierci strony lub jednej ze stron...

IV SA/Po 330/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-08-17

Konstytucyjnym lub Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W ocenie Sądu w niniejszej sprawie nie zaszły jednak przesłanki do zawieszenia postępowania do czasu udzielania...
na stronach internetowych http://orzeczenia.nsa.gov.pl, dalej: CBOSA). W zakresie powyższych rozważań odnośnie niecelowości zawieszenia postępowania ze względu na toczące...

I SA/Gl 1044/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-02-13

, że w sprawie nie toczyło się postępowanie egzekucyjne, a zatem nie doszło do przerwania biegu terminu przedawnienia. Nie doszło także do zawieszenia biegu terminu...
, w tej sytuacji Naczelnik Urzędu Skarbowego w Z. w dniu [...] r. wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania restrukturyzacyjnego do dnia zakończenia sporu prawomocną...

II GSK 6/09 - Wyrok NSA z 2009-08-27

gospodarstwo rolne oraz zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej. W dniu 19 grudnia 2006 r. skarżący złożył do organu wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie...
informacji o możliwości zawieszenia postępowania i jego wpływie na bieg terminu w sprawie., Rozpatrując ponownie sprawę organ I instancji odmówił przyznania skarżącemu renty...

III SA 1502/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-08-31

dodatkową przesłankę do zawieszenia postępowania w stosunku do przesłanek przewidzianych w art. 70 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U....
do Izby Skarbowej w W. z wnioskiem o zawieszenie postępowania w sprawie określenia zobowiązania podatkowego Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 1996 r...

II SA/Rz 706/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-08-16

zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami, - postanawia - przyznać prawo pomocy poprzez: 1) zwolnienie skarżącego...
na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego stwierdzające niedopuszczalność zażalenia od postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania., Stwierdzono...
1   Następne >   +2   +5   +10   14