Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

I SA/Gl 335/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-20

.) po rozpatrzeniu zażalenia A S.A. w Z. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. z dnia [...] nr [...] w sprawie odmowy zawieszenia postępowania restrukturyzacyjnego...
[...] organ restrukturyzacyjny podjął z urzędu zawieszone postępowanie, po ustaniu przyczyny zawieszenia. Organ odwoławczy zauważył, że wskutek połączenia - spółki C S.A. w D...

II FSK 1260/14 - Wyrok NSA z 2015-02-24

. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych za 2007 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od R...
lipca 2013 r. w przedmiocie zawieszenia z urzędu postępowania podatkowego w zakresie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za rok 2007. Jako podstawę...

I FSK 1145/05 - Postanowienie NSA z 2006-11-17

postępowania, bowiem właściwą podstawę zawieszenia postępowania w sprawie stanowił art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., a nie art. 98 § 1 k.p.a. Strona wskazała, że w protokole...
rozprawy, na której zapadło postanowienie o zawieszeniu postępowania, stwierdzono konieczność zawieszenia z uwagi na rozpoznawanie zagadnienia wstępnego przez Ministra...

III SA/Wa 199/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-11

'Z.' sp. z o.o. z siedzibą we W. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania...
jest równolegle przed sądem administracyjnym postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania, postanowienie o zawieszeniu postępowania należy traktować...

III SA/Wa 2099/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-22

Skarbowej w W. z dnia [...] maja 2016 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania oddala skargę Dyrektor Izby Skarbowej w W. (nazywamy dalej: 'DIS') postanowieniem...
w W. z [...] lutego 2016 r. znak [...] o odmowie zawieszenia postępowania., Do wydania zaskarżonego postanowienia doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy...

VIII SA/Wa 34/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-20

Skarbowej w W. z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego restrukturyzacji oddala skargę...
gospodarczej oraz stosownych dokumentów związanych z tym faktem., W konsekwencji wniosła o zawieszenie postępowania administracyjnego do czasu zakończenia postępowania...

FSK 1909/04 - Wyrok NSA z 2005-05-25

. (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zawieszenia postępowania restrukturyzacjyjnego oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie...
2003 r. (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zawieszenia postępowania restrukturyzacyjnego. W uzasadnieniu Sąd przytoczył ustalenia faktyczne...

II FZ 155/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-27

się uchylenia zaskarżonego zarządzenia oraz zawieszenia postępowania na podstawie art. 124 § 1 pkt 4 p.p.s.a. Zaskarżonemu zarządzeniu zarzucił naruszenie art. 124 § 1...
wchodzącego w skład masy upadłości. Z przywołanego przepisu jednoznacznie wynika, że obligatoryjne zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w warunkach określonych...

II FZ 156/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-27

się uchylenia zaskarżonego zarządzenia oraz zawieszenia postępowania na podstawie art. 124 § 1 pkt 4 p.p.s.a. Zaskarżonemu zarządzeniu zarzucił naruszenie art. 124 § 1 pkt 4...
wchodzącego w skład masy upadłości. Z przywołanego przepisu jednoznacznie wynika, że obligatoryjne zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w warunkach określonych...

II FZ 148/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-27

zarządzenia oraz zawieszenia postępowania na podstawie art. 124 § 1 pkt 4 p.p.s.a. Zaskarżonemu zarządzeniu zarzucił naruszenie art. 124 § 1 pkt 4 p.p.s.a. oraz art. 145 ust. 1...
. Z przywołanego przepisu jednoznacznie wynika, że obligatoryjne zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w warunkach określonych tym przepisem wiąże się z łącznym...
1   Następne >   +2   +5   +10   96