Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

III SA/Po 290/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-04-14

. U. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zawieszenia postępowań dot. ustalenia...
o zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego za lata 2006, 2007 i 2008, podając jako podstawę zawieszenia postępowania - toczące...

I SA/Po 14/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-05-26

[...] r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wznowienia postępowania w podatku rolnym i podatku od nieruchomości za 2016 rok I. uchyla zaskarżone...
Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy postanowienie Burmistrza K. z [...] października 2021 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie podatku rolnego...

I SA/Po 15/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-05-26

[...] r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wznowienia postępowania w podatku rolnym i podatku od nieruchomości za 2017 rok I. uchyla zaskarżone...
Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy postanowienie Burmistrza K. z [...] października 2021 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie podatku rolnego...

I SA/Po 13/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-05-26

[...] r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wznowienia postępowania w podatku rolnym i podatku od nieruchomości za 2015 rok I. uchyla zaskarżone...
Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy postanowienie Burmistrza K. z [...] października 2021 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie podatku rolnego...

II FSK 2632/10 - Wyrok NSA z 2012-07-11

o zawieszenie postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 i 2 p.p.s.a., o dopuszczenie dowodu z dokumentów dotyczących klasyfikacji nieruchomości oraz dokumentów, na podstawie...
o odroczenie rozprawy oraz o zawieszenie postępowania., 4. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku (Sądu pierwszej instancji):, 4.1. Oddalając skargę Skarżących, WSA...

II FZ 680/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-06

w sprawie ze skargi R.P. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 16 sierpnia 2011 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania...
na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z 16 sierpnia 2011 r., [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania prowadzonego w zakresie nabycia...

II FZ 681/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-06

zawieszenia postępowania prowadzonego w zakresie nabycia przez płatnika ulgi w podatku rolnym., Rozpoznając wniosek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził...
w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi R. P. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 16 sierpnia 2011 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia...

I SA/Go 1861/05 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-04-04

. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze., Kolegium utrzymało w mocy postanowienie podzielając stanowisko organu l instancji o celowości zawieszenia postępowania., Decyzją z dnia...
Przewodniczącego Zarządu Miejskiego z dnia [...] maja 2002r. (w sprawie zawieszenia postępowania)., W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że organy podatkowe bezzasadne zawiesiły...

I SA/Gd 1035/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-02-13

istniały podstawy do zawieszenia postępowania na podstawie art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej., Organ I instancji - Burmistrz Gminy, w związku z wnioskiem strony...
. W tej sytuacji, zasadne było zawieszenie postępowania podatkowego z uwagi na konieczność ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii podstawy wymiaru przedmiotowego podatku., W odpowiedzi...

I SA/Gd 1946/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-03-03

nie zawieszenie postępowania w sytuacji, gdy wydanie decyzji podatkowej było uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Starostę dalej: 'Starosta') w przedmiocie...
, wyznaczenie stronie terminu na zapoznanie się z aktami)., Organ odwoławczy wskazał następnie, że pismem z dnia 17 maja 2018 r. strona wniosła o zawieszenie postępowania...
1   Następne >   +2   +5   9