Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od spadków i darowizn X

III SA/Wa 1274/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-21

w wysokości 105.686,00 zł., Od powyższej decyzji Strona złożyła odwołanie wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz o zawieszenie postępowania podatkowego., Zaskarżonej...
[...] Cywilny sygn. akt [...] o zawieszeniu postępowania z powództwa Z. G. i W. G. przeciwko Stronie o zachowek,, - pismo pełnomocnika M. M. G. z dnia 14 lipca 2010 r. adresowane...

I SA/Łd 161/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-07-12

Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2021 r. nr 1001-IOM.4104.96.2021/U12/EJ w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego w zakresie podatku od spadków...
Skarbowego Łódź - Polesie z 14 września 2021 roku, odmawiające zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie ustalenia zobowiązania w podatku od spadków i darowizn...

I SA/Kr 1885/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-24

r. Nr [...], w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego, , , - s k a r g ę o d d a l a -, , , Postanowieniem z dnia 8 lipca 2015r. nr [...] Naczelnik...
Urzędu Skarbowego odmówił M.B. zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn z tytułu spadku...

III SA/Wa 122/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-14

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia zobowiązania...
: 'Skarżące') zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego W. o zawieszenie postępowania podatkowego w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego z tytułu nabycia spadku...

III SA/Wa 123/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-14

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie ustalenia...
') zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego W. o zawieszenie postępowania podatkowego w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego z tytułu nabycia spadku po zmarłym...

I SA/Ke 572/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-12-09

. uchyla postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł.-Ś. z dnia [...] [...]w przedmiocie zawieszenia postępowania podatkowego; 3. uchyla postanowienie Naczelnika Urzędu...
Skarbowego w S. z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania podatkowego; 4. umarza postępowanie podatkowe; 5. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K...

II FSK 1004/16 - Wyrok NSA z 2018-04-24

decyzji, a to w związku z zawieszeniem postępowania podatkowego postanowieniem NUS L - S z 30 marca 2009 r. oraz postanowieniem NUS w S. z 29 lipca 2014 r., W ocenie Sądu...
niniejszego postępowania na podstawie art. 201 § 1 pkt 2 o.p., a następnie zawieszenie biegu terminu przedawnienia., Sąd zważył, że rozstrzygnięcie prawomocnym...

III SA/Po 263/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-09-02

kwestię dopuszczalności zawieszenia postępowania w związku ze skierowaniem do Trybunału Konstytucyjnego pytania w innej - choć dotyczącej tego samego problemu prawnego...
będącej następstwem powyższego pytania., Zgodnie z opinią wyrażaną w doktrynie postępowania sądowoadministracyjnego, 'celowość zawieszenia postępowania...

I SA/Łd 1439/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-08

sprawy ze skargi P. K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie...

III FSK 525/21 - Wyrok NSA z 2022-04-07

. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie podatku od spadków i darowizn 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od B.C. na rzecz Dyrektora Izby Administracji...
) w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Skargę kasacyjną wywiodła skarżąca. Zaskarżonemu wyrokowi zarzuciła naruszenie:, 1...
1   Następne >   +2   +5   +10   26