Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

II FSK 1044/19 - Wyrok NSA z 2019-10-25

w ten sposób, że na wymienionej podstawie prawnej zażalenie przysługuje również na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania podatkowego. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie...
. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2018 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania...

II FSK 1048/19 - Wyrok NSA z 2019-10-25

w ten sposób, że na wymienionej podstawie prawnej zażalenie przysługuje również na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania podatkowego. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie...
Prezydenta Miasta L. (dalej: Prezydent Miasta) z dnia 7 marca 2018 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie stwierdzenia nadpłaty z tytułu podatku...

III SA/Wa 1402/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-17

Administracji Skarbowej z dnia [...] kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego...
opodatkowania, pismem z 22 stycznia 2021 r. spółka wniosła o zawieszenie na podstawie art. 201 § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej prowadzonego przez Szefa KAS postępowania...

I SA/Gl 1459/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-10

na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. (dalej Kolegium lub SKO) z dnia [...] Nr [...] w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego odwołania A S.A....
w mocy zaskarżone postanowienie., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia SKO wskazało, iż przyczyną zawieszenia postępowania odwoławczego była konieczność rozstrzygnięcia...

III SA/Po 290/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-04-14

. U. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zawieszenia postępowań dot. ustalenia...
o zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego za lata 2006, 2007 i 2008, podając jako podstawę zawieszenia postępowania - toczące...

I SA/Gl 534/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-19

. Jest to więc przesłanka do obligatoryjnego zawieszenia postępowania podatkowego zgodnie z treścią art. 201 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz...
zawieszenia postępowania zażalenia wniosła B S.A. zarzucając, że zostało ono wydane z naruszeniem art. 201 § 1 pkt 2 O.p., W ocenie B S.A. kwestia, której rozstrzygnięcia żąda...

I SA/Gl 192/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-05-12

opodatkowania budowli i obiektów zlokalizowanych w wyrobiskach górniczych, a zwłaszcza konsekwencje finansowe dla uczestników postępowania, uzasadniają zawieszenie...
, określone w art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, przesłanki zawieszenia postępowania podatkowego z urzędu., W zażaleniu na powyższe postanowienie A S.A. w K. wniosła...

I SA/Gl 1238/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-04-13

zawieszenie postępowania podatkowego., Kolegium podniosło, że WSA w Gliwicach wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy z dnia 12...
wyczerpują, określone w art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, przesłanki zawieszenia postępowania podatkowego z urzędu., W zażaleniu na powyższe postanowienie A S.A. w K...

I SA/Gl 1282/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-03-22

budowli i obiektów zlokalizowanych w wyrobiskach górniczych, a zwłaszcza konsekwencje finansowe dla uczestników postępowania, uzasadniają zawieszenie postępowania...
§ 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, przesłanki zawieszenia postępowania podatkowego z urzędu., W zażaleniu na powyższe postanowienie A S.A. w K. wniosła o jego uchylenie...

I SA/Gl 1066/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-01-25

opodatkowania budowli i obiektów zlokalizowanych w wyrobiskach górniczych, a zwłaszcza konsekwencje finansowe dla uczestników postępowania, uzasadniają zawieszenie postępowania...
w art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, przesłanki zawieszenia postępowania podatkowego z urzędu., W zażaleniu na powyższe postanowienie A S.A. w K. wniosła...
1   Następne >   +2   +5   +10   100