Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

I SA/Gl 719/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-14

, w którym strona powtórzyła argumentację zawartą we wniosku o zawieszenie postępowania, a więc istnienia zagadnienia wstępnego, którego rozstrzygnięcie będzie miało wpływ na wysokość...
., Odwołując się do treści art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ odwoławczy podniósł, iż zawieszenie postępowania podatkowego następuje m.in. w sytuacji...

I SA/Gl 195/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-06-01

Dyrektora Izby Skarbowej K. z dnia [...] Znak: [...] o odmowie zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika [...] Urzędu...
w przedmiotowym wniosku pełnomocnik strony dodatkowo wniósł - na podstawie art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej - o zawieszenie postępowania w sprawie stwierdzenia...

II FSK 2489/11 - Wyrok NSA z 2013-08-22

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 7 stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej...
podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zwanej dalej: ord. pod, o zawieszenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności przytoczonej powyżej decyzji...

FSK 2067/04 - Wyrok NSA z 2005-07-07

Zawieszenie w 2001 r. postępowania sądowego z urzędu nie powodowało skutków określonych w przepisie art. 54 par. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...
podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, w zakresie nienaliczenia odsetek za okres zawieszenia postępowania. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 7 lipca...

II FSK 1922/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-12

i D.P. sp. z o.o. w M. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej 'A.' K.P. i D.P. sp. z o.o. w M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
sierpnia 2006 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 r. postanawia oddalić wniosek o zawieszenie postępowania. Wyrokiem z dnia 30 sierpnia...

FSK 2068/04 - Wyrok NSA z 2005-07-07

Ordynacji podatkowej, a więc ustalenie czy zawieszenie postępowania z urzędu dotyczy także zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego. Od rozstrzygnięcia tego zagadnienia...
odnosząc się do zawieszenia postępowania z urzędu ustawodawca miał na uwadze zawieszenie postępowania podatkowego uregulowane w art. 201 tej ustawy, a więc orzeczenie...

I SA/Sz 818/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-03-07

z siedzibą w J. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 30 lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie podatku dochodowego od osób...
Urzędu Skarbowego z dnia [...] r., znak: [...] o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie określenia straty w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2009...

I SA/Po 480/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-09-29

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] . nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2004r. oddala skargę...
Pełnomocnik 'S. ' sp. z o.o. w P. (dalej powoływana jako Spółka), pismem z dnia [...] lutego 2011 r. wniósł o zawieszenie postępowania odwoławczego od decyzji Dyrektora Urzędu...

II FSK 1933/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-12

i D.P. sp. z o.o. w M. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej 'A.' K.P. i D.P. sp. z o.o. w M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. (dalej: P.p.s.a.) o zawieszenie postępowania w sprawie do czasu rozstrzygnięcia przez Naczelny Sąd Administracyjny sprawy...

I SA/Rz 687/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-12-14

z dnia [...] sierpnia 2017r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego oddala skargę. Przedmiotem skargi W. R. jest postanowienie Dyrektora Izby...
Administracji Skarbowej z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego, które wydano w następujących okolicznościach...
1   Następne >   +2   +5   +10   100