Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

II FSK 2104/08 - Wyrok NSA z 2010-04-14

następujący stan sprawy., R. S. oraz B. S. złożyli wniosek o zawieszenie postępowania prowadzonego z odwołania od decyzji Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego z dnia 18 czerwca...
, że instytucja zawieszenia postępowania nie ma w sprawie zastosowania, bowiem postępowanie odwoławcze zostało zakończone decyzją ostateczną uchylającą decyzję organu...

II FSK 1393/09 - Wyrok NSA z 2010-12-14

. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania kontrolnego 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od I. K. i G. K. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w W. kwotę 240,00...
. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z 2 stycznia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania kontrolnego., Z uzasadnienia wyroku wynika...

I SA/Rz 799/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-01-18

z dnia [...] września 2010r. nrnr: [...], [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania postanawia umorzyć postępowanie sądowe Zaskarżonymi postanowieniami z dnia...
, Dyrektor Izby Skarbowej, działając na podstawie art. 201 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej, zawiesił postępowanie., Nie negując zasadności zawieszenia postępowania E.B....

I SA/Po 508/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-19

w [...] z dnia 6 maja 2022 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę. ` Naczelnik [...] Urzędu Celno-Skarbowego [...] decyzją z 11 października...
z 2 listopada 2021 r. złożył odwołanie od tej decyzji., W toku postępowania odwoławczego, strona pismem z 10 stycznia 2022 r. wniosła o zawieszenie postępowania do czasu...

II FSK 2466/13 - Wyrok NSA z 2015-02-24

. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych za 2006 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza...
Skarbowej w Łodzi (dalej: Dyrektor IS) z dnia 17 grudnia 2012 r. o nr [...] w przedmiocie zawieszenia z urzędu postępowania podatkowego w zakresie zryczałtowanego podatku...

III SA/Wa 2527/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-10

Skarbowej w W. z dnia [...] października 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności za zaległości...
egzekucyjnego., Skarżący wniósł do organu pismo, w którym wnioskował m.in. o zawieszenie przedmiotowego postępowania do czasu rozpatrzenia przez organ podatkowy wniosków...

I SA/Wr 2454/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-01-27

w dniu [...] żądanie skierowania sprawy na drogę postępowania podatkowego, ani też inne pismo nie zawierało wniosku o zawieszenie postępowania. Skarżący utrzymując...
, że postępowanie to zostało zawieszone z urzędu skarżący zarzucił, iż naliczenie odsetek za okres od dnia [...] tj. od daty wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania...

II FSK 1357/05 - Wyrok NSA z 2006-11-03

./ stanowi podstawę do zawieszenia postępowania. Zwrócono też uwagę, że ocena prawa zawarta we wskazanym orzeczeniu była dla organu wiążąca., W skardze na powyższą decyzję...
1997 r. mógł mieć znaczenie dla postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego za 1997 r. i uzasadniać jego zawieszenie. W konsekwencji...

I SA/Lu 256/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-05-12

Kontroli Skarbowej w L. skarżący w dniu 21 lipca 2016 r. złożył wniosek o zawieszenie postępowania kontrolnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania ze skargi...
2016 r., doręczonym stronie [...] sierpnia 2016 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej odmówił zawieszenia postępowania kontrolnego, stwierdzając, że okoliczności faktyczne...

I SA/Po 612/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-11-22

Dyrektora Izby Skarbowej [...] z dnia [....] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania kontrolnego oddala skargę Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej...
w [...] postanowieniem z dnia [...] marca 2012 r., nr [...] odmówił zawieszenia postępowania kontrolnego wobec podatnika X.Y., w zakresie źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów...
1   Następne >   +2   +5   +10   100