Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II SA/Po 712/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-02-02

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego; oddala skargę /-/ D.Rzyminiak-Owczarczak...
postępowania odwoławczego., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ przytoczył przesłanki zawieszenia postępowania określone w art. 97 § 1 pkt 1 - 4 kpa, a następnie wskazał...

II SA/Wr 300/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-08-12

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia 8 kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach...
może wejść w kolizję z ustaleniami opracowywanego planu, dlatego też za zasadne uznał skorzystanie z możliwości zawieszenia postępowania przewidzianego przepisem art. 62 ust. 1...

II SA/Bk 321/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-10-04

Skarga sądowoadministracyjna nie przysługuje od postanowień ostatecznych odmawiających zawieszenia postępowania administracyjnego, dokonanego na podstawie art. 62 ust. 1...
Odwoławczego w B. z dnia [...] marca 2016 r., Nr [...] w przedmiocie odstąpienia od zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy p o s t a n a w i a 1. odrzucić...

II SA/Po 6/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-05-09

. z dnia [...] listopada 2017 roku, nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. zasądza od Samorządowego...
terenu położonego w K. w rejonie ul. [...], gmina K.., W ocenie organu zastosowana w art. 62 ust. 1 u.p.z.p. konstrukcja procesowa zawieszenia postępowania upoważnia...

II SA/Kr 1378/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-21

r., znak: [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oddala skargę. Postanowieniem z 4 września 2019 r...
na wczesną fazę procesu planistycznego brak jest realnych możliwości uchwalenia planu przed datą kończącą okres zawieszenia postępowania określony zaskarżonym postanowieniem...

II SA/Bk 593/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-11-08

Konstrukcja prawna zawieszenia postępowania, zastosowana w przepisie art. 62 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, daje organowi prowadzącemu...
podstawę prawną fakultatywnego zawieszenia postępowania z urzędu, nie stanowiąc żadnych dodatkowych wymagań co do przesłanek zawieszenia. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II SA/Gd 726/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-12-18

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 4 sierpnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie warunków zabudowy. oddala skargę...
tego konieczne jest zawieszenie niniejszego postępowania w celu zapobieżenia wydania decyzji o warunkach zabudowy niezgodnej z opracowywanym miejscowym planem...

II SA/Gd 231/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-05-15

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 9 maja 2012 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie warunków zabudowy oddala skargę. W dniu 3...
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy B. oraz o zawieszenie postępowania w sprawie z ich wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej...

II SA/Op 69/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-05-17

z dnia 15 grudnia 2021 r., nr SKO.40.2304.2021.li w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę. Zaskarżonym przez W. Sp...
o warunkach zabudowy jest niedopuszczalna i w żadnym wypadku nie można go utożsamiać z, wynikającym z art. 62 ust. 2 u.p.z.p., obowiązkiem zawieszenia postępowania w sprawie...

II SA/Łd 142/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-05-16

, gdy realnym jest, że w okresie zawieszenia postępowania rada gminy uchwali plan. Wobec tego, aby zastosować ww. przepis organ administracji winien każdorazowo przeanalizować...
, czy uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie zawieszenia postępowania, tj. w okresie 9 miesięcy, jest realne, poprzez przedstawienie...
1   Następne >   +2   +5   +10   79