Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol

I SA/Ol 715/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-12-11

A na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego I. uchyla zaskarżone postanowienie ; II. określa , że zaskarżone...
w mocy postanowienia o zawieszeniu postępowania odwoławczego., W uzasadnieniu tego postanowienia wskazał , że w związku z postępowaniem podatkowym w przedmiocie...

II GSK 982/08 - Wyrok NSA z 2009-06-02

Odwoławczego w K. z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] grudnia 2007 r. o nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż...

II SA/Ol 781/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-09-30

niejawnym sprawy ze skargi Spółki A na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zmiany decyzji...
zawieszenia postępowania wszczętego na wniosek Spółki w sprawie zmiany decyzji Dyrektora Izby Skarbowej z dnia '[...]' Nr '[...]' w sprawie zezwolenia na urządzanie...

I SA/Ol 188/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-07-12

o zawieszenie postępowania egzekucyjnego oraz o wyłączenie spod egzekucji administracyjnej kwoty 98.000 zł., Jak wynikało z akt administracyjnych sprawy, zaskarżone aktualnie...
. zwróciła się o zawieszenie postępowania egzekucyjnego i wyłączenie spod egzekucji administracyjnej kwoty 98.000 zł niezbędnej na prowadzenie działalności gospodarczej...

I SA/Ol 15/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-01-28

rozpoznania i rozstrzygnięcia, gdyż mogły one być objęte jedną skargą i prowadzić pod wspólnym nr I SA/OI 15/09., Dyrektor Izby Celnej wniósł o zawieszenie postępowania...
z dnia 19 grudnia 2007r., I SA/Ol 497/07., W odpowiedzi na złożony wniosek strona skarżąca wyraziła zgodę na zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron., Na podstawie...

II SA/Lu 306/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-02

'p.p.s.a.', w razie śmierci strony albo utraty przez nią zdolności sądowej pełnomocnictwo wygasa. Jednakże pełnomocnik procesowy działa aż do czasu zawieszenia postępowania...
zawieszenia postępowania. Przy czym działanie pełnomocnika obejmować może jedynie niezbędne czynności procesowe, które mają nie tylko powodować, ale wręcz wyraźnie i bezpośrednio...

II SA/Lu 275/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-02

procesowy działa aż do czasu zawieszenia postępowania. Z przepisu tego wynika, że pełnomocnictwo strony będącej osobą fizyczną wygasa wraz z jej śmiercią a jej dotychczasowy...
pełnomocnik może działać w sprawie aż do czasu zawieszenia postępowania. Przy czym działanie pełnomocnika obejmować może jedynie niezbędne czynności procesowe...

II SA/Ke 1053/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-05-26

niejawnym sprawy ze skargi T. B. na postanowienie Wojewody z dnia [...] znak [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego p o s t a n a w i a : przyznać...
w Kielcach oddalił skargę T. B. na postanowienie Wojewody z dnia [...] znak [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego, Skargę kasacyjną od w/w orzeczenia...

III SA/Łd 1124/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-09-06

uchylenia postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie o wymeldowanie postanawia przyznać radcy prawnemu J. Z., prowadzącemu Kancelarię Radcy Prawnego w Łodzi...
Administracyjny w Łodzi oddalił skargę R. S. na postanowienie Wojewody [...] z [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie o wymeldowanie...

III SA/Łd 332/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-11

na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z [...] znak [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie skierowania na badania psychologiczne p o s t a n...
skargę A. F. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie skierowania na badania psychologiczne...
1   Następne >   +2   +5   8