Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

IV SA/Gl 383/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-16

. na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania...
było zawieszenie postępowania, gdyż przed Sądem Rejonowym w S. toczy się postępowanie odwoławcze od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z dnia [...]r. wydanego przez Wojewódzki...

II GSK 460/08 - Wyrok NSA z 2008-11-07

z uwagi na zaniechanie rozpatrzenia wniosku o zawieszenie postępowania, Sąd I instancji stwierdził, iż zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a....
., W uzasadnieniu kasator podniósł, iż jego zdaniem błędne jest stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, iż organ nie miał obowiązku zawieszenia postępowania w oparciu...

II GSK 459/08 - Wyrok NSA z 2008-11-07

na zaniechanie rozpatrzenia wniosku o zawieszenie postępowania, Sąd I instancji stwierdził, iż zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. stanowi wyłączną...
zaległości pracodawcy w zobowiązaniach wobec funduszu - po złożeniu wniosku o umorzenie tych zaległości, a przed jego rozpoznaniem - bez zawieszenia postępowania do czasu...

II SA/Ol 365/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-06-04

Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie zawieszenia postępowania...
zawieszenia z urzędu postępowania w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności Z. S., W uzasadnieniu organ przytoczył stan faktyczny i prawny sprawy. Wskazał...

II SAB/Bd 12/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-07-21

organu zależy rozpoznanie sprawy, powinien wydać postanowienie o zawieszeniu postępowania, co umożliwiłoby stronie ewentualne wniesienie skargi do sądu administracyjnego...
. Po uzupełnieniu akt w tym zakresie organ powinien zatem bądź rozstrzygnąć o konieczności zawieszenia postępowania w drodze stosownego postanowienia, które skarżąca będzie mogła poddać...

II GSK 95/07 - Wyrok NSA z 2007-04-27

Administracyjny na podstawie art. 193 w związku z art. 128 § 1 pkt 4 p.p.s.a. podjął z urzędu zawieszone postępowanie uznając, że ustała przyczyna zawieszenia postępowania...
Rzeczypospolitej Polskiej' i zawiesił postępowanie., NSA przedstawił powyższe pytanie prawne na podstawie następującego stanu faktycznego sprawy. Prezes Państwowego...

V SA/Wa 58/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-28

w terminie i nie dokonał zawieszenia postępowania co okresów sprawozdawczych od [...] 2005 r. do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego,, 2) przepisów prawa materialnego...
, zawiesił postępowanie w sprawie wypłaty dofinansowania za [...] 2005 r. do czasu uzyskania uprzedniego orzeczenia co do kwestii popełnienia czynu określonego w art. 286 K.k....

II GSK 594/12 - Wyrok NSA z 2012-05-30

. zapadło postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego, które postanowieniem z dnia [...] listopada 2009 r. uchylił jednak Minister Pracy i Polityki...
przeprowadzania postępowania wyjaśniającego., Co istotne autor ten zauważa też, iż pojęcia bezczynności i przewlekłości mogą się częściowo pokrywać (np. w razie zawieszenia...

II GSK 77/07 - Wyrok NSA z 2007-04-19

z dnia 24 maja 2006 r. zostało zawieszone postępowanie w sprawie niniejszej, gdyż wiąże się ono z kwestią poruszoną w pytaniu prawnym. W wyroku z dnia 6 lutego 2007 r., sygn...
Administracyjny podjął z urzędu zawieszone postępowanie., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga zasługuje na uwzględnienie, gdyż zarzut naruszenia...

I GSK 347/21 - Wyrok NSA z 2021-09-29

, że pismem wniosła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych żądanie o wyjaśnienie sposobu rozliczenia składek. Składała nadto wnioski o zawieszenie postępowania w przedmiocie...
przez Zakład dokonanych przez nią wpłat. Organ zarówno odmówił zawieszenia powyższego postępowania jak i wystąpienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ww. dokumenty...
1   Następne >   +2   4