Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X

II OSK 94/05 - Wyrok NSA z 2005-10-20

tę zasadę działania., 2. Stowarzyszenie, które złożyło wniosek o zawieszenie postępowania uczestnicząc w nim na prawach strony /dopuszczone faktycznie przez organ...
po temu możliwości prawne, względnie odmowy zawieszenia postępowania. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej...

I OZ 1104/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-24

odmowy zawieszenia postępowania postanawia: 1. uchylić zaskarżone postanowienie; 2. dopuścić do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym w charakterze uczestnika...
jako uczestnika do toczącego się postępowania sądowego. W ocenie Sądu, nie można mówić aby w sprawie dotyczącej odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego dochodziło...

II SA/Ol 1011/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-02-09

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie budowy budynku mieszkalnego postanawia odmówić...
odmowy zawieszenia postępowania w sprawie budowy budynku mieszkalnego., W dniu '[...]' Stowarzyszenie A złożyło wniosek o dopuszczenie Stowarzyszenia do udziału...

II SA/Ke 9/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-04-10

drogowej dla zadania pn.: 'Rewitalizacja Miasta [...]' oraz odmawiające zawieszenia postępowania w tej sprawie, na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 i art. 105 par. 1 oraz w zw...
na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania przedmiotowej decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej oraz o zawieszeniu tego postępowania. Wojewoda uznał...

IV SA/Wa 1379/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-01

, na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a., wznowienia przedmiotowego postępowania,, - organizacja społeczna nie może w szczególności domagać się zawieszenia postępowania...
zawiesił postępowanie w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, jakim jest rozważenie przez DRZGW - stosownie do art.96...

II SAB/Lu 92/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-26

się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych...
Z. W. na bezczynność i przewlekłość postępowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego decyzją Samorządowego...

IV SA 855/88 - Wyrok NSA z 1988-11-17

oświadczenia, a także doręczały Komitetowi wydawane decyzje i postanowienia /na przykład o zawieszeniu postępowania/, należy uznać za dopuszczenie go do udziału w postępowaniu...
Jeżeli organ administracji nie wydał wymaganego przez art. 31 par. 2 Kpa formalnego postanowienia o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu organizacji społecznej...

I SA 1241/94 - Wyrok NSA z 1995-06-19

prawnego, powinien był zawiesić postępowanie do czasu rozstrzygnięcia tej kwestii przez właściwy organ, przesądzenie następstwa prawnego bowiem ma w tej sprawie charakter...
, że nie dysponuje instrumentami procesowymi niezbędnymi do dokonania takich ustaleń, powinien je uznać za prejudykat, zawiesić postępowanie i odesłać wnioskodawcę na drogę postępowania...

II GZ 55/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-19

czynów nieuczciwej konkurencji, które to postępowanie jest obecnie zawieszone do czasu zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego. Stowarzyszenie...
w postępowaniu sądowoadministracyjnym w charakterze uczestnika w sprawie ze skargi 'A. - F.L.' Spółki z o.o. w K. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł...

I SA 1256/97 - Wyrok NSA z 1998-02-04

. zawiesił postępowanie sądowe wobec likwidacji skarżącego związku, następnie postanowieniem z dnia 28 maja 1996 r. umorzył postępowanie sądowe na zasadzie art. 182 par. 1...
sprawa nie została zakończona., Społeczna Komisja Rewindykacyjna wszczęła postępowanie w sprawie powyższego wniosku i wezwała do udziału w sprawie wojewodę legnickiego...
1   Następne >   2