Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ordynacje wyborcze X

II OZ 1025/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-17

Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 8 sierpnia 2007 r., sygn. akt III SA/Po 522/07 o zawieszeniu postępowania...
Nr 153, poz. 1270 ze zm. dalej p.p.s.a.), umożliwiająca fakultatywne zawieszenie postępowania. Nie ulega bowiem wątpliwości, że prawomocne rozstrzygnięcie sprawy o sygn...

I SA/Kr 1745/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-28

. Nr [...], w przedmiocie zawieszenia postępowania podatkowego - skargę oddala - Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2011 r. nr Nr [...]. Wójt Gminy P. wszczął postępowanie...
podatkowego, co uzasadnia zawieszenie postępowanie. Spółka wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia. Żaląca się podkreśliła w szczególności, że kwestia utraty statusu...

II SA/Rz 568/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-07-21

Sądu Administracyjnego w Rzeszowie złożył E. B. i wniósł o jego uchylenie oraz o zawieszenie postępowania odwoławczego do czasu rozpoznania przez Sąd Najwyższy kasacji...
umożliwiających przywrócenie mandatu radnego. Skarżący zawnioskował także o zawieszenie postępowania administracyjnego do czasu prawomocnego rozpoznania kasacji. E. B. wskazał...

II SA/Ol 792/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-12-04

2007r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zawiesił postępowanie sądowe wobec informacji, iż radna wytoczyła przed Sądem Rejonowym powództwo o ustalenie, iż z dniem...
zawieszonego postępowania, bowiem wyrokiem z dnia 12 października 2007r. Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy ustalił, że H.P. od dnia 27 lutego 2007r. nie zajmuje stanowiska zastępcy...

II SA/Po 853/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-01-20

P.p.s.a. )., W następstwie powyższego wyroku WSA w Poznaniu postanowieniem z dnia 24 maja 2010r. zawiesił postępowanie do czasu prawomocnego zakończenia sprawy toczącej...
się przed tutejszym Sądem pod sygn. II SA/Po 253/10. W uzasadnieniu postanowienia wyjaśnił, że sprawa, z powodu której Sąd zawiesił postępowanie dotyczy rozstrzygnięcia...

II SA/Po 190/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-03-21

marca 2013 r. do Sądu wpłynęło pismo pełnomocnika ustanowionego przez skarżącego. W imieniu S. D. pełnomocnik wniósł o zawieszenie wszczętego postępowania, na podstawie...
o zawieszenie toczącego się przed tutejszym Sądem postępowania, do czasu wyjaśnienia przez Sąd Rejonowy poważnych wątpliwości dotyczących ważności umowy najmu lokalu użytkowego...

II OSK 2074/17 - Wyrok NSA z 2017-10-11

na okręgi wyborcze w toku postępowania wyborczego przez niezależny sąd., Po podjęciu zawieszonego postępowania Naczelny Sąd Administracyjny wydał, w dniu 29 września 2016 r...
, jest zgodny z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 77 ust. 2 oraz art. 184 w zw. z art. 169 ust. 2 Konstytucji. Jednocześnie postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym...

III SA/Gd 1089/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-03-23

w zależności od konkretnej sprawy., W piśmie procesowym złożonym w dniu rozprawy ( 23 marca 2017 r.) pełnomocnik skarżącego wniósł o zawieszenie z urzędu postępowania...
nie stanowią inaczej., Stosownie do art. 3 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2016, poz. 718 ze zm...

VIII SA/Wa 24/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-13

w L., sygn. akt [...] był karany i został skazany na karę [...] roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby [...] lat. Zgodnie...
. W związku z powyższym jest to akt, który podlega kontroli sądów administracyjnych na podstawie art. 3 § 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...

II SA/Op 101/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-04-26

- z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 2 lata, za przestępstwo z art. 288 § 1 w zw. z art. 12 K.k., za przestępstwo z art. 222 § 1 w zw. z art...
Okręgowy w [...] wyrokiem z dnia [...] lipca 2017 r., sygn. akt [...], na karę 1 roku pozbawienia wolności - z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący...
1   Następne >   3