Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol

I SA/Łd 192/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-05-12

Izby Celnej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego od decyzji określającej opłatę paliwową za lipiec 2007 r. 1) uchyla zaskarżone...
na względzie powyższe okoliczności Dyrektor Izby Celnej uznał, że zachodzi podstawa do zawieszenia wymienionego na wstępie postępowania odwoławczego. W jego ocenie...

I SA/Łd 195/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-05-12

Izby Celnej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego od decyzji określającej opłatę paliwową za październik 2007 r. 1) uchyla...
. 2 Ordynacji podatkowej przez bezpodstawne zawieszenie postępowania na skutek dowolnego przyjęcia, że od rozstrzygnięcia sprawy podatnika w podatku akcyzowym zależy...

I SA/Łd 194/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-05-12

Izby Celnej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego od decyzji określającej opłatę paliwową za wrzesień 2007 r. 1) uchyla zaskarżone...
naruszenia:, - art. 201 § 1 ust. 2 Ordynacji podatkowej przez bezpodstawne zawieszenie postępowania na skutek dowolnego przyjęcia, że od rozstrzygnięcia sprawy podatnika...

I SA/Łd 196/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-05-12

Izby Celnej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego od decyzji określającej opłatę paliwową za listopad 2007 r. 1) uchyla zaskarżone...
podatnika złożył odwołanie., Mając na względzie powyższe okoliczności Dyrektor Izby Celnej uznał, że zachodzi podstawa do zawieszenia wymienionego na wstępie postępowania...

IV SA/Wa 3330/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-19

jest nałożenia obowiązku zapłaty z tytułu renty planistycznej na spadkobierców zmarłego,, 2/ o zawieszenie postępowania z uwagi na okoliczność złożenia do Sądu Okręgowego pozwu...
do ponownego rozpatrzenia. Nadto, organ odwoławczy uznał, iż nie zachodzi konieczność zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa z uwagi na złożone powództwo...

II SA/Ol 684/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-04-08

w tym piśmie przyczyny, to zajdzie podstawa zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego z powodu toczącego się postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym...
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie opłaty legalizacyjnej postanawia zawiesić postępowanie sądowe Skarżący D. i S. S. wnieśli...

II SA/Lu 763/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-10-18

postanowienie w całości i umorzył postępowanie pierwszej instancji w zakresie zawieszenia postępowania, wskazując, iż brak jest przesłanek zastosowania kryteriów art. 97 § 1 pkt 4...
zagadnienia prawnego, unormowanego w art. 97 § 1 kpa i stanowiącego podstawę zawieszenia postępowania w sprawie badania legalności budowy budynku gospodarczego. W tym zakresie...

I OSK 911/08 - Wyrok NSA z 2009-06-23

zawierające wniosek o odroczenie rozprawy wyznaczonej na dzień 9 kwietnia 2008 r. oraz o zawieszenie postępowania sądowego do czasu zakończenia postępowania sądowego...
oddalił wniosek o odroczenie rozprawy oraz oddalił wniosek o zawieszenie postępowania sądowego., Wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2008 r. sygn. akt II SA/Sz 109/08 Wojewódzki...

SA/Sz 371/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-04-08

do Naczelnego Sądu Administracyjnego że P.J. wniosła o uchylenie postanowienia lub zawieszenie postępowania do czasu rozpoznania skargi na postanowienie o odmowie...
przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Samorządowe Kolegium Odwoławcze odpowiadając na skargę przychyliło się do wniosku strony o zawieszenie postępowania sądowego do czasu...

I GSK 792/15 - Wyrok NSA z 2017-03-22

jest ze zobowiązaniem podatkowym, to są to odrębne postępowania administracyjne. Tym samym brak było podstaw prawnych do zawieszenia postępowania w przedmiocie określenia zobowiązania...
założenia, iż brak było podstaw prawnych do zawieszenia postępowania w przedmiocie określenia zobowiązania publiczno-prawnego w opłacie paliwowej do czasu prawomocnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   16