Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

II FSK 1891/11 - Wyrok NSA z 2011-12-22

. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w opłacie targowej 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od B. K. na rzecz...
w Łodzi oddalił skargę B. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia 22 grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...

II FSK 1915/11 - Wyrok NSA z 2011-12-22

. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w opłacie targowej 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od M. K. na rzecz...
2010 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania dotyczącego określenia wysokości zobowiązania podatkowego w opłacie targowej., Stan sprawy Sąd przedstawił następująco...

II FSK 1980/11 - Wyrok NSA z 2011-12-22

. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w opłacie targowej. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od B. A. na rzecz...
o jego zawieszenie, podnosząc, że równolegle toczy się postępowanie w przedmiocie opodatkowania podatkiem od nieruchomości przenośnego kontenera handlowego, w którym prowadzi działalność...

III SA/Wa 3142/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-31

na rozprawie wniosku strony skarżącej o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego z uwagi na zagadnienie wstępne, którym jest badanie legitymacji procesowej w sprawie...
. Sąd I instancji wskazał, iż w postępowaniu administracyjnym interes prawny musi być wywodzony przede wszystkim z przepisów prawa materialnego, w postępowaniu sądowo...

I SA/Sz 363/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-06-29

blisko [...] zł celem zaspokojenia zaległości w opłacie targowej. Udzielenie ulgi w postaci rozłożenia na raty spowodowałoby konieczność zawieszenia postępowania...
za udzieleniem ulgi przemawiać będą wypadki niezależne od sposobu postępowania wnioskodawcy bądź spowodowane działaniem czynników, na które nie mógł on mieć wpływu. Organ...

I SA/Gl 334/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-05-10

w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym oddala skargę. Postanowieniem z dnia 9 lutego 2022 r. nr COF.OUR.6375.24172.2021, Dyrektor...
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm., dalej k.p.a.); art. 18, art. 34 § 2 i art. 17 § 1a ustawy z dnia 17...

II OSK 119/11 - Wyrok NSA z 2012-04-11

, podtrzymując swoje stanowisko w sprawie. O oddalenie skargi wniosła także R. S.., Postępowanie sądowe zawieszono do czasu rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny pytania prawnego...
w sprawie o sygn. P 14/05. Postępowanie zostało podjęte postanowieniem z 4 lipca 2008 r. sygn. II SA/Gl 24/04 i następnie ponownie zawieszone postanowieniem z 8 stycznia...

I SA/Lu 459/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-04-16

z tytułu opłaty targowej I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz J. K. kwotę [...]zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania...
wraz z odsetkami od tych zaległości podatkowych oraz kosztami postępowania egzekucyjnego;, - orzekło o odpowiedzialności strony jako prezesa zarządu...

I SA/Sz 662/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-04-19

skarżącej kwotę [...] tytułem zwrotu kosztów postępowania 3. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu. Decyzją z [...], Nr [...], Burmistrz Gminy C. określił...
pierwszej instancji wynika, iż w toku wszczętego z urzędu postępowania podatkowego, ustalono bezspornie, że w badanym okresie H. R. prowadziła działalność handlową...

I SA/Gl 758/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-17

. Organ dodał, że w dotychczasowym postępowaniu, w szczególności w odwołaniu, skarżący nie kwestionował, że prowadził działalność gospodarczą w Z., przy ul. [...]. Z danych...
działalności gospodarczej od 31 grudnia 2013 r., zaś sporne opłaty targowe dotyczą okresu od maja do września 2013 r. Ponadto, w toku postępowania dotyczącego wcześniejszej...
1   Następne >   2