Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X

I SA/Wr 432/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-11-19

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego postanawia odrzucić sprzeciw...
odrzuceniu., Zgodnie z art. 259 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1302...

II SO/Rz 23/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-01-03

. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania rozgraniczeniowego - postanawia - odrzucić sprzeciw. Postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r., sygn. II SO/Rz 23/18 referendarz sądowy...
pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm. - dalej w skrócie 'P.p.s.a.'), każde...

III SA/Wa 3155/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-17

podpisane przez pracownika Skarżącej, w którym wniesiono o zawieszenie postępowania z uwagi na to, że Prezes Zarządu, mimo że jest wpisany do KRS to nie pełni swojej funkcji...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) - dalej 'P.p.s.a.', m.in. od postanowienia o odmowie przyznania prawa pomocy strona...

II SA/Gd 854/23 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2024-01-24

zaskarżonej decyzji. Pod rygorem zawieszenia postępowania wezwano także do podania miejsca zamieszkania pozostałych stron wnoszących sprzeciw., Jak wynika z akt sprawy, P. C...
w wysokości 100 zł., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 64a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

I SA/Gd 385/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-10-22

w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2018 r. o odrzuceniu skargi, do czasu jego uprawomocnienia się, względnie o zawieszenie postępowania w myśl art. 125 § 1 p.p.s.a. do czasu...
pełnomocnika z urzędu., Referendarz sądowy zarządzeniem z dnia 23 lipca 2018 r., na podstawie art. 257 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

IV SA/Wa 1323/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-16

niejawnym sprzeciwu Miasta J. od postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] kwietnia 2018 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania...
zagospodarowania przestrzennego, jednak nie dłużej jak na 9 miesięcy od daty złożenia wniosku, postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zmiany sposobu...

II SA/Go 742/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-06-22

odrzucenia, przez podanie swojego numeru PESEL oraz wykazanie interesu prawnego we wniesieniu sprzeciwu (mając na uwadze, że nie brała udziału w postępowaniu...
Administracyjny zważył, co następuje:, Sprzeciw należało odrzucić., Stosownie do treści art. 64a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...

II SA/Go 741/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-06-18

(Dz. U. z 2020 poz. 374), został zawieszony bieg terminów procesowych w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych. Powyższe zawieszenie terminów zostało...
Administracyjny zważył, co następuje:, Sprzeciw należało odrzucić., Stosownie do treści art. 64a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...

IV SA/Wa 1494/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-08-27

weszła w życie ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 poz. 935 z 12 maja 2017 r...
.; dalej także: nowelizacja, ustawa zmieniająca). Nowelizacja ta zmieniła również treść ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz...

II OZ 579/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-09

braki formalne 'skargi'., Odrzucając sprzeciw Sąd I instancji wskazał, że w tej sprawie nie miało zastosowanie zawieszenie czy wstrzymanie biegu terminów procesowych...
na powyższe postanowienie złożyła G. A., wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy do dalszego prowadzenia przez Sąd I instancji oraz o zasądzenie kosztów postępowania...
1   Następne >   3