Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 452/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-13

Odwoławczego w Słupsku z dnia [...] maja 2012 roku, nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie warunków zabudowy postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie...
. z dnia [...] maja 2012 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie warunków zabudowy., W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że postanowieniem z dnia [...] marca...

I OSK 1899/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-05

[...] lutego 2013 r., znak [...], w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia: oddalić skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku postanowieniem...
., w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., W uzasadnieniu Sąd podniósł, że Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Suwałkach, działając z upoważnienia...

I OSK 1909/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-13

[...] lutego 2013 r., znak [...], w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego w sprawie rejestracji samochodu postanawia: 1. sprostować z urzędu postanowienie...
[...], w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego w sprawie rejestracji samochodu., W uzasadnieniu Sąd podniósł, że Prezydent Miasta Suwałki, decyzją z dnia...

II OSK 933/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-23

skargi N. H. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lipca 2016 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...
. odrzucił skargę N. H. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lipca 2016 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...

II SA/Gd 409/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-09-12

. na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 31 sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego...
., Skarżący Z. M. pismem z 6 maja 2011 r. wniósł o zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 ust. 4 K.p.a. W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, że wystąpił do Wojewody...

II SA/Kr 137/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-09-14

zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji p.n. przebudowa istniejącej kamienicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania...
organ II instancji wskazał, że zgodnie z art. 101 § 3 K.p.a. na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania nie przysługuje zażalenie. Dla poparcia swojego...

II SA/Kr 138/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-09-14

zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji p.n. przebudowa istniejącej kamienicy wraz ze zmianą sposobu...
., W uzasadnieniu organ II instancji wskazał, że zgodnie z art. 101 § 3 K.p.a. na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania nie przysługuje zażalenie. Dla poparcia swojego...

II SA/Bd 1469/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-06-08

. na postanowienie Komendanta [...] Policji w B. z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego postanawia: odrzucić skargę. 1...
. Postanowieniem z [...] r. Komendant Miejski Policji w B., po rozpatrzeniu wniosku M. E. (dalej jako: skarżąca), odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego...

II SA/Gd 141/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-07-31

ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej [...] w S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 18 grudnia 2018 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania...
października 2018 r., nr [..], o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w S. przy ul. [..], oznaczonej...

II SA/Kr 103/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-03-15

z siedzibą w K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 2 listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia...
[....] , orzekające o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie zmiany wysokości stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej oznaczonej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100