Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Sz 256/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-01-02

) odrzucić skargę kasacyjną, 2) odmówić zawieszenia postępowania sądowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wyrokiem z dnia, 15 maja 2014 r., oddalił skargę T.G....
z dnia 23 lipca 2014 r. Skarżący wniósł do Sądu sporządzoną przez siebie skargę kasacyjną. W piśmie z tej samej daty Skarżący zamieścił wniosek o zawieszenie postępowania...

I SA/Wr 2410/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-05

, a sprawa dotyczy przedmiotu wchodzącego w skład masy upadłości (...)., Zawieszenie postępowania na podstawie art. 124 § 1 pkt 4 p.p.s.a. służy przede wszystkim umożliwieniu...
. U. z 2015 r., poz. 233; dalej p.u.n.) przysługuje legitymacja w sprawach dotyczących masy upadłości (por. M. Mrówczyński, Zawieszenie sądowego postępowania rozpoznawczego...

I SA/Wr 2412/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-05

, a sprawa dotyczy przedmiotu wchodzącego w skład masy upadłości (...)., Zawieszenie postępowania na podstawie art. 124 § 1 pkt 4 p.p.s.a. służy przede wszystkim umożliwieniu...
. U. z 2015 r., poz. 233; dalej p.u.n.) przysługuje legitymacja w sprawach dotyczących masy upadłości (por. M. Mrówczyński, Zawieszenie sądowego postępowania rozpoznawczego...

I SA/Wr 2411/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-05

, a sprawa dotyczy przedmiotu wchodzącego w skład masy upadłości (...)., Zawieszenie postępowania na podstawie art. 124 § 1 pkt 4 p.p.s.a. służy przede wszystkim umożliwieniu...
. U. z 2015 r., poz. 233; dalej p.u.n.) przysługuje legitymacja w sprawach dotyczących masy upadłości (por. M. Mrówczyński, Zawieszenie sądowego postępowania rozpoznawczego...

I SA/Wr 2396/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-11

masy upadłości (...)., Zawieszenie postępowania na podstawie art. 124 § 1 pkt 4 p.p.s.a. służy przede wszystkim umożliwieniu syndykowi wstąpienia do postępowania ze względu...
) przysługuje legitymacja w sprawach dotyczących masy upadłości (por. M. Mrówczyński, Zawieszenie sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych i postępowania...

I SA/Wr 2395/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-11

masy upadłości (...)., Zawieszenie postępowania na podstawie art. 124 § 1 pkt 4 p.p.s.a. służy przede wszystkim umożliwieniu syndykowi wstąpienia do postępowania...
) przysługuje legitymacja w sprawach dotyczących masy upadłości (por. M. Mrówczyński, Zawieszenie sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych i postępowania...

I SA/Wr 2397/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-11

w skład masy upadłości (...)., Zawieszenie postępowania na podstawie art. 124 § 1 pkt 4 p.p.s.a. służy przede wszystkim umożliwieniu syndykowi wstąpienia do postępowania...
) przysługuje legitymacja w sprawach dotyczących masy upadłości (por. M. Mrówczyński, Zawieszenie sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych i postępowania...

I SA/Sz 726/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-11-17

terminu do wniesienia zażalenia p o s t a n a w i a: 1) odrzucić skargę kasacyjną, 2) odmówić zawieszenia postępowania sądowego T G wniósł bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu...
o zawieszenie postępowania sądowego w związku z zamiarem wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zmianę przepisów dotyczących wymogu sporządzania skargi kasacyjnej...

VI SA/Wa 391/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-23

do Sądu skarga kasacyjna od ww. wyroku. W niniejszej skardze kasacyjnej pełnomocnik wniósł jednocześnie o zawieszenie postępowania kasacyjnego z uwagi na zaginięcie...
o zawieszenie postępowania i przedłożył posiadane dokumenty, świadczące o zaginięciu skarżącego., W wykonaniu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego z dnia...

II SA/Bd 652/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-08-16

Administracyjny w wyroku z dnia 24 stycznia 2007r. (sygn. akt I FSK 1259/06) zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego, do czasu ostatecznego zakończenia postępowania...
wznowieniowe stanowi swego rodzaju zagadnienie prejudycjalne. Skoro ulega zawieszeniu postępowanie sądowe z powodu wcześniejszego wszczęcia postępowania administracyjnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   50