Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

III FSK 4655/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-23

o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej A. J. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 13 maja 2021 r. sygn. akt I SA/Gl 918/20...
w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej osób trzecich postanawia odmówić zawieszenia postępowania. Wyrokiem z 13 maja 2021 r., I SA/Gl 918/20, Wojewódzki Sąd Administracyjny...

III FSK 167/22 - Postanowienie NSA z 2022-03-10

wniosku M. G. w przedmiocie zawieszenia postępowania kasacyjnego w sprawie ze skargi kasacyjnej M. G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8...
. nr [...] w przedmiocie odpowiedzialność podatkowa osób trzecich postanawia: oddalić wniosek o zawieszenie postępowania kasacyjnego. 1.1. W skardze kasacyjnej M. G. (dalej...

I SA/Rz 507/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-12-01

, w sytuacji, w której Skarżący dowodził, że konieczne jest zawieszenie postępowania odwoławczego i zachodziły przesłanki do zawieszenia postępowania odwoławczego do czasu...
prezesa zarządu Spółki przez stronę zaszły przesłanki obligujące członka zarządu do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości., Ponadto wniesiono o zawieszenie postępowania...

I SA/Gl 70/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-03-22

się o zawieszenie postępowania sądowego w niniejszej sprawie do czasu rozpatrzenia przez Naczelny Sąd Administracyjny sprawy zainicjowanej skargą kasacyjną DIS od wyroku WSA w Gliwicach...
się decyzji w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności wspólników spółki. Konieczne jest wówczas zawieszenie toczącego się postępowania w sprawie odpowiedzialności...

III FSK 187/21 - Wyrok NSA z 2021-08-25

podatkowymi, że postępowanie w sprawie niniejszej nie podlegało zawieszeniu do chwili prawomocnego rozstrzygnięcia przez Naczelny Sąd Administracyjny skarg kasacyjnych od wyroków...
w zw. z art. 131 p.p.s.a., poprzez zaniechanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zawieszenia postępowania pomimo wniosku strony Skarżącej, z uwagi...

I SA/Go 373/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-07-28

wyrażone w zaskarżonej decyzji i wniósł o oddalenie skargi., Na rozprawie w dniu 28 lipca 2022 r. pełnomocnik strony skarżącej wniósł o zawieszenie postępowania do czasu...
postępowanie zostało zawieszone na okres 6 miesięcy. Zgodnie z zapisem działu II [...] właścicielem lokalu mieszkalnego o powierzchni 78,33 m2 wraz z powierzchnią...

III FSK 1097/21 - Wyrok NSA z 2022-12-09

' postanowienia sądu pierwszej instancji z dnia 6 marca 2018 r. odmawiającego zawieszenia postępowania sądowego w sprawie, skarżący wskazał na prowadzone przeciwko niemu...
ze skargą wniosku o zawieszenie postępowania sądowego., Organ odwoławczy nie złożył odpowiedzi na skargę kasacyjną., W piśmie procesowym z dnia 3 października 2022 r...

III FSK 1033/21 - Wyrok NSA z 2022-12-09

' postanowienia sądu pierwszej instancji z dnia 30 stycznia 2018 r. (powinno być: z dnia 6 marca 2018 r. - przyp. sądu) o odmowie zawieszenia postępowania sądowego w sprawie...
6 marca 2018 r. odmawiającego zawieszenia postępowania sądowego w sprawie, skarżący wskazał na prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne skarbowe...

III FSK 870/21 - Wyrok NSA z 2022-09-07

wniosków skarżącego, w szczególności wniosków dowodowych oraz o zawieszenie postępowania podatkowego w niniejszej sprawie., 2) art. 151 w związku z art. 145 § 1 pkt 1 lit. c...
zebranego materiału dowodowego., W uzasadnieniu do omawianego zarzutu skarżący podniósł jeszcze, że zaniechano rozpatrzenia wniosku o zawieszenie postępowania przed wydaniem...

I SA/Sz 120/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-06-01

., Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy został złożony jedynie przez Z. K., reprezentowanego przez adwokata., Strona złożyła nadto wniosek o zawieszenie postępowania...
, pracowniczej., Postanowieniem z dnia 22 września 2021 r. organ odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego., Zaskarżoną do Sądu decyzją z dnia 29 listopada 2021 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   15