Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

III FSK 167/22 - Postanowienie NSA z 2022-03-10

wniosku M. G. w przedmiocie zawieszenia postępowania kasacyjnego w sprawie ze skargi kasacyjnej M. G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8...
. nr [...] w przedmiocie odpowiedzialność podatkowa osób trzecich postanawia: oddalić wniosek o zawieszenie postępowania kasacyjnego. 1.1. W skardze kasacyjnej M. G. (dalej...

I SA/Gl 70/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-03-22

się o zawieszenie postępowania sądowego w niniejszej sprawie do czasu rozpatrzenia przez Naczelny Sąd Administracyjny sprawy zainicjowanej skargą kasacyjną DIS od wyroku WSA w Gliwicach...
się decyzji w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności wspólników spółki. Konieczne jest wówczas zawieszenie toczącego się postępowania w sprawie odpowiedzialności...

III FSK 187/21 - Wyrok NSA z 2021-08-25

podatkowymi, że postępowanie w sprawie niniejszej nie podlegało zawieszeniu do chwili prawomocnego rozstrzygnięcia przez Naczelny Sąd Administracyjny skarg kasacyjnych od wyroków...
w zw. z art. 131 p.p.s.a., poprzez zaniechanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zawieszenia postępowania pomimo wniosku strony Skarżącej, z uwagi...

I SA/Go 373/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-07-28

wyrażone w zaskarżonej decyzji i wniósł o oddalenie skargi., Na rozprawie w dniu 28 lipca 2022 r. pełnomocnik strony skarżącej wniósł o zawieszenie postępowania do czasu...
postępowanie zostało zawieszone na okres 6 miesięcy. Zgodnie z zapisem działu II [...] właścicielem lokalu mieszkalnego o powierzchni 78,33 m2 wraz z powierzchnią...

III FSK 870/21 - Wyrok NSA z 2022-09-07

wniosków skarżącego, w szczególności wniosków dowodowych oraz o zawieszenie postępowania podatkowego w niniejszej sprawie., 2) art. 151 w związku z art. 145 § 1 pkt 1 lit. c...
zebranego materiału dowodowego., W uzasadnieniu do omawianego zarzutu skarżący podniósł jeszcze, że zaniechano rozpatrzenia wniosku o zawieszenie postępowania przed wydaniem...

I SA/Sz 120/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-06-01

., Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy został złożony jedynie przez Z. K., reprezentowanego przez adwokata., Strona złożyła nadto wniosek o zawieszenie postępowania...
, pracowniczej., Postanowieniem z dnia 22 września 2021 r. organ odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego., Zaskarżoną do Sądu decyzją z dnia 29 listopada 2021 r...

I SA/Ke 193/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-09-23

zaskarżonej decyzji., 2.5 Na rozprawie [...] r. pełnomocnik skarżącego wniósł, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. o zawieszenie postępowania z uwagi na postępowanie...
. i na początku 2014 r. dotyczących zbycia przedsiębiorstwa spółki., Sąd na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. odmówił zawieszenia postępowania., 3. Wojewódzki Sąd...

III SA/Wa 163/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-07

, gdy nie ustała przesłanka będąca przyczyną zawieszenia postępowania, a także poprzez wydanie decyzji pomimo, iż Skarżąca wniosła zażalenie na postanowienie o odmowie...
zawieszenia podjętego postępowania;, 2) art. 115 § 1 O.p., poprzez przyjęcie, że L. Sp. z o.o. Sp. k. ma zaległości podatkowe w sytuacji, gdy nadal toczy się postępowanie...

I SA/Gl 303/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-28

oraz zawieszenia niniejszego postępowania do czasu ustanowienia dla spółki kuratora. W drodze odrębnych postanowień wydanych w dniu [...] r. DIAS nie uwzględnił wniosków dowodowych...
, jak również odmówił zawieszenia postępowania., Przystępując do rozpoznania odwołania, organ odwoławczy na wstępie poczynił uwagi ogólne dotyczące konieczności...

I SA/Gl 304/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-28

termin do wypowiedzenia się. Pismem z dnia 29 września 2020 r. skarżący zażądał przeprowadzenia kolejnych dowodów oraz zawieszenia niniejszego postępowania do czasu...
ustanowienia dla spółki kuratora. W drodze odrębnych postanowień wydanych w dniu [...] r. DIAS nie uwzględnił wniosków dowodowych, jak również odmówił zawieszenia postępowania...
1   Następne >   +2   +5   10