Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zwierząt X

II OSK 1002/18 - Wyrok NSA z 2018-07-11

, że prowadzone przed sądem powszechnym postępowanie karne wobec J. Ł. o znęcanie się nad zwierzętami stanowi zagadnienie wstępne uzasadniające zawieszenie postępowania...
, nie jest dopuszczalne zawieszenie postępowania. (wyrok NSA z dnia 23 lipca 2014 r., sygn. akt I OSK 1136/13). Wskazać należy, że pomiędzy rozstrzygnięciem zapadłym...

II SA/Sz 218/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-03-05

do stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] czerwca 2017 r., 2) zawieszenie, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...
, którego wynik może mieć wpływ na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie., Skarżący podkreślił, że zawieszenie postępowania jest uzasadnione, bowiem byt prawny decyzji SKO...

II SA/Gl 1294/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-27

postępowania zwracając uwagę na i kolejne uchylanie decyzji organu pierwszej instancji przez organ odwoławczy a także zawieszenie tego postępowania. W ocenie Skarżącego...
były działania Kolegium w zakresie zawieszenia przedmiotowego postępowania i w konsekwencji doprowadziło to, że wydanie decyzji w trybie art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy uzależnione...

IV SAB/Wa 605/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-29

K.p.a.). Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów...
postanowienie i utrzymane nim w mocy postanowienie Burmistrza [...] z [...] stycznia 2017 r. o zawieszeniu postępowania., W toku postępowania sądowoadministracyjnego...

IV SA/Wa 3320/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-08

, że podstawa zawieszenia postępowania (wydanie rozstrzygnięcia przez sąd rejestrowy) już nie istnieje wnoszę o podjęcie zawieszonego postępowania i rozstrzygniecie sprawy...
, zainicjowanego przez Spółkę. Postępowanie nadzorcze będzie zatem nadal prowadzone z urzędu przez [...]WLW (po ustaniu przyczyny zawieszenia)., Wbrew przekonaniu Spółki...

II SAB/Bk 59/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-09-28

co najmniej od [...] lutego 2021 r. do dziś;, 3) zasądzenie od Burmistrza S. kosztów postępowania według norm przepisanych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia...
uprawomocnienia się wyroku;, 4) zwolnienie strony skarżącej w całości od kosztów postępowania sądowego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i ewentualnie Naczelnym Sądem...

II SA/Po 655/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-07

o uchylenie tej czynności, względnie zawieszenia postępowania do czasu wyjaśnienia podstaw wszczęcia postępowania. Na wezwanie Kolegium [...] usunął braki formalne wyżej...
[...] 2017 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze, na podstawie art. 134 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz...

II SA/Wr 471/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-11-07

sprawie. W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie sądowoadministracyjne. Następnie pełnomocnik przy piśmie z dnia 19 czerwca 2012 r...
z dnia 28 czerwca 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu podjął zawieszone postępowanie, zaś skierowane do pełnomocnika P. M. zapytanie Sądu czy skarżący...

II SA/Po 1027/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-16

organów przy rozpoznawaniu wniosku o zawieszenie postępowania., Sąd podziela stanowisko pełnomocnika Skarżącego, że kwestia własności koni nie ma znaczenia...
Kolegium Odwoławczego w [...] na rzecz skarżącego kwotę 440zł (czterysta czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania. Decyzją z dnia [...] listopada 2014 r...

II SA/Op 408/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-11-22

2018 r. TOZ wystąpiło o włączenie go do udziału w postępowaniu w charakterze strony, a w piśmie z dnia 11 września 2018 r. wystąpiło o zawieszenie postępowania do czasu...
w [...] (dalej również Organizacja lub w skrócie TOZ) oraz dwóch innych osób. Dalej skarżący opisał przebieg interwencji, zarzucając, iż postępowanie osób...
1   Następne >   3