Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X

II SA/Rz 1761/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-01-25

2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania - postanawia - I. odrzucić skargę, II. zwrócić A. Sp. z o.o. kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem...
[...] września 2015 r. Nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wprowadzania do obrotu produktu [...] jako suplementu diety., Wojewódzki Sąd...

V SA/Wa 4215/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-07

instancji nie zgodził się przy tym, postanowieniem z [...] stycznia 2021 r., na zawieszenie postępowania administracyjnego o ww. przedmiocie, co stanowi oś sporu rozpoznawanej...
sprawie. Zdaniem organu, ponowne zawieszenie postępowania w realiach sprawy nie znajdowało uzasadnienia i zagrażało interesowi społecznemu. Wskazano w tym zakresie...

III SA/Wr 530/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-01-07

na tę ocenę., W przedmiotowej sprawie obie: decyzja P Po I S w Ja z dnia [...] r. oraz decyzja P W I S we W z dnia [...] r. zostały wydane w czasie zawieszenia postępowania...
postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1-103, LEX, 2007, wyd. II., zgodnie z którym jednym z podstawowych elementów konstrukcji zawieszenia...

VI SA/Wa 1346/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-19

Funduszu Zdrowia z dnia [...] kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy postanowienie...
Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej też jako 'organ I instancji' lub 'Dyrektor [...]OW') z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania...

II OZ 875/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-02

1216/06 o zawieszeniu postępowania sądowego w sprawie ze skargi J. J. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie...
Konstytucyjnym. Unormowanie to dotyczy fakultatywnego zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w wypadku wystąpienia w sprawie kwestii prejudycjalnej, czyli sytuacji...

II OZ 874/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-02

1142/06 o zawieszeniu postępowania sądowego w sprawie ze skargi J. J. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie...
administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Unormowanie to dotyczy fakultatywnego zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego...

II SA/Bk 1011/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-03-16

Sanitarnego w B. z dnia [...] października 2005 r. Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia chorób zawodowych uchyla zaskarżone...
. K. wnosił o uchylenie go w całości uznając brak podstaw do zawieszenia postępowania, bowiem 'w sprawie nie występuje żadne zagadnienie prawne'. Dowodził, że to Poradnia...

IV SA/Po 810/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-12-11

przesłanka do zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego na podstawie art. 125 §1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami...
administracyjnymi (Dz.U. z 2002r., nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: p.p.s.a.), umożliwiająca fakultatywne zawieszenie postępowania. Zgodnie z tym przepisem Sąd może zawiesić postępowanie...

IV SA/Po 567/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-11-20

do zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego na podstawie art. 125 §1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153...
, poz. 1270 ze zm. - dalej ppsa), umożliwiająca fakultatywne zawieszenie postępowania. Zgodnie z tym przepisem Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu...

IV SA/Po 818/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-12-11

lipca 2002r. w sprawie wykazu chorób zawodowych stwierdzić należy, iż w niniejszej sprawie zachodzi przesłanka do zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego...
fakultatywne zawieszenie postępowania. Zgodnie z tym przepisem Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego...
1   Następne >   +2   +5   +10   50