Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X

II SA/Wa 241/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-13

Ochrony Danych Osobowych z dnia [...]grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia danych osobowych 1...
własne postanowienie z dnia [...] października 2007 r., nr [...] odmawiające uwzględnienia wniosku o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi R. J...

I OSK 2074/11 - Wyrok NSA z 2012-09-26

. na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przetwarzania danych...
. na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] lutego 2011 r., nr [...], w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przetwarzania...

II SAB/Wa 61/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-23

skargi A. S. na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] lutego 2011r. nr [...], wydane w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie...
o zawieszeniu postępowania w połączeniu z pozbawieniem ich wykonalności, aż do czasu uprawomocnienia się tego wyroku oraz nieprawomocności tego wyroku według stanu na dzień...

II SA/Wa 1160/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-30

. akt [...] ww. Sąd zobowiązał Kasę do wskazania adresu zamieszkania pozwanego P. S. pod rygorem zawieszenia postępowania. W dniu [...] lipca 2010 r. GIODO wydał decyzję...
. poinformował organ, że niewskazanie adresu pozwanego P. S. spowoduje zawieszenie postępowania w tym zakresie. Z kolei pismem z dnia [...] października 2011 r. Sąd Okręgowy w G...

II SA/Wa 917/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-22

Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przetwarzania danych osobowych 1. uchyla...
nr [...] o zawieszeniu postępowanie w sprawie przetwarzania danych osobowych A. S. w Systemie Informacyjnym Schengen., Strona wniosła zażalenie na ww. postanowienie, w którym zarzuciła...

II SA/Wa 539/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-29

z powyższej decyzji i wniósł o jej uchylenie, ewentualnie o jej uchylenie oraz zawieszenie postępowania. Wskazał, iż Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych a priori założył...
mimo wezwania (§ 1) nie wystąpiła o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego albo gdy zawieszenie postępowania mogłoby spowodować niepowetowaną szkodę dla strony. W tym ostatnim...

II SA/Kr 1659/98 - Postanowienie NSA oz. w Krakowie z 2002-04-24

wniosek o podjęcie postępowania. Przyczyną zawieszenia postępowania był fakt, że będąca stroną postępowania Pelagia C. zmarła., W piśmie z dnia 3 marca 2002 r. skarżący...
dyspozycję NSA w Krakowie'. Podstawa zawieszenia postępowania wyrażona została w postanowieniu z dnia 31 stycznia 2002 r. Z przepisów prawa wynika, że postępowanie...

I OSK 1806/10 - Wyrok NSA z 2011-10-21

decyzji i zawieszenia postępowania z uwagi na to, że wystąpił do sądu powszechnego z powództwem (z dnia 28 września 2009 r.) o ustalenie istnienia bądź nie zobowiązania...
stwierdził, że w sprawie wystąpiła przesłanka do zawieszenia postępowania na mocy art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., czego organ nie dokonał. Sąd podkreślił, że analizując legalność...

II SA/Wa 1414/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-08

przed ujawnieniem warunków ugody sądowej i po ich ujawnieniu., Pismem z dnia 31 stycznia 2017 r. skarżący wniósł o zawieszenie postępowania na podstawie art. 124 § 1 pkt 6...
w zw. z art. 56 p.p.s.a. Nadto, wniósł o zawieszenie postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 i 2 p.p.s.a. na skutek wznowienia postępowania administracyjnego...

II SA/Wa 153/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-12

zaskarżonej decyzji;, 2. zasądzenie zwrotu kosztów postępowania;, 3. zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego - jak wywiódł, przed Sądem Okręgowym...
- zawarto umowę [...]. Dlatego zdaniem skarżącego zawieszenie postępowania jest tym bardziej uzasadnione., PUODO wniósł o oddalenie skargi, podtrzymując w uzasadnieniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   14