Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X

II OSK 862/13 - Wyrok NSA z 2014-10-16

Odwoławczego w Gdańsku z dnia [...] sierpnia 2012 r., nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego kary pieniężnej...
' wniosła o zawieszenie toczącego się przed Wójtem Gminy Morzeszczyn postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za zniszczenie drzew...

IV SA/Wa 1920/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-15

[...] w [...] S.A. z siedzibą w [...] na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2020 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...
. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego w stosunku do skarżącego dotyczącego obowiązków o charakterze niepieniężnym określonych w punkcie...

II SA/Łd 1095/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-05-15

ze skargi D. Ś. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji...
zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej (dwóch...

II SA/Rz 522/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-12-04

Kolegium Odwoławczego z dnia (...) kwietnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...
Odwoławcze po rozpoznaniu zażalenia Z. P. na postanowienie Prezydenta Miasta z dnia [...] stycznia 2007r. [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wydania...

II SA/Lu 1216/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-28

. o zawieszenie postępowania administracyjnego w niniejszej sprawie z uwagi na toczące się postępowanie sądowoadministracyjne zainicjowane skargą Wojewody L. z dnia...
o zawieszenie postępowania w sprawie., Rozpatrując odwołanie Samorządowe Kolegium Odwoławcze podniosło, że w przypadku wniosku strony o zawieszenie postępowania rzeczą...

IV SA/Wa 1583/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-04

: [...] odmawiające zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wstrzymania użytkowania instalacji do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej w S. przy ul...
z [...] grudnia 2016 r. Wojewódzki Inspektor odmówił zawieszenia wszczętego z urzędu w dniu [...] lipca 2015 r. postępowania administracyjnego znak: [...] w sprawie...

II SA/Łd 513/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-09-20

ze skargi A. M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego oddala...
czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 ze zm.), odmówił zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy...

II OSK 3124/13 - Wyrok NSA z 2015-08-19

na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, ze zm.), zw. dalej ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, o zawieszeniu ww. postępowania do czasu przedłożenia przez H...
H. Z. oraz B. i Z. K. Doręczenie postanowienia o zawieszeniu postępowania wymienionym osobom nastąpiło w dniach od 10 do 14 lutego 2012 r., Sąd Wojewódzki stwierdził...

II SA/Lu 78/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-04-04

W. sp. z o .o. w I. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie...
[...], po rozpoznaniu zażalenia 'A' Spółki z o.o. w I. na postanowienie Burmistrza [...] z dnia 14 sierpnia 2012 r., nr [...], odmawiające zawieszenia postępowania w sprawie...

II OSK 1188/12 - Wyrok NSA z 2013-10-22

. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2011 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania 1. uchyla zaskarżony wyrok...
zawieszenia postępowania., W uzasadnieniu powyższego wyroku Sąd pierwszej instancji wskazał, iż postanowieniem z dnia [...] maja 2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska...
1   Następne >   +2   +5   +10   100