Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X

II SA/Bd 1010/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-01-27

r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy postanawia odrzucić skargę. Postanowieniem z dnia [...] maja 2013 r...
. nr [...] Burmistrz Miasta [...] odmówił zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie i remoncie...

III SA/Gd 310/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-07-11

ale również wpłynie na to, czy i na jakim roku studiów powinno nastąpić wznowienie. Zawieszenie postępowania jest nadto uzasadnione z uwagi na brak pełnej dokumentacji studiów strony...
wymogu orzeczenia co do istoty sprawy, albowiem zawieszenie postępowania administracyjnego oznacza wstrzymanie biegu sprawy, a więc w tym przypadku stanowi uchylenie...

I OSK 1008/14 - Wyrok NSA z 2014-07-02

postępowania karnego lub złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego może stanowić przesłankę do zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela lub dyrektora...
postępowania dyscyplinarnego przeciwko E. J.-M. Jednakże w ich ocenie, fakt zawieszenia postępowania dyscyplinarnego oznacza, że przeciwko J.-M. kandydatowi na dyrektora Szkoły...

I SA/Gd 666/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-08

o uchylenie decyzji Starosty w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji oraz zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia...
, że żądanie stwierdzenia nadpłaty dotacji jest przedwczesne. Podkreśliło przy tym brak podstaw do uwzględnienia wniosku o zawieszenie postępowania na podstawie art. 98 § 1...

I SA/Gd 668/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-08

o uchylenie decyzji Starosty w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji oraz zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia przez Naczelny...
, że żądanie stwierdzenia nadpłaty dotacji jest przedwczesne. Podkreśliło przy tym brak podstaw do uwzględnienia wniosku o zawieszenie postępowania na podstawie art. 98 § 1 k.p.a...

I SA/Gd 667/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-08

o uchylenie decyzji Starosty w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji oraz zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia przez Naczelny...
, że żądanie stwierdzenia nadpłaty dotacji jest przedwczesne. Podkreśliło przy tym brak podstaw do uwzględnienia wniosku o zawieszenie postępowania na podstawie art. 98 § 1 k.p.a...

I SA/Lu 436/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-09-17

W przypadku prowadzenia postępowania organ I instancji powinien wezwać spółkę do sprecyzowania czy wnosi o zawieszenie postępowania stosownie do art. 98 § 1 K.p.a., Ponadto...
jak rozważenie przesłanek zawieszenia postępowania zainicjowanego wnioskiem spółki, należą do sfery prawa i pozostają w kompetencji nie tylko organu I instancji, ale także organu...

III SA/Gd 115/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-12-05

prowadzenia postępowania w przedmiocie wznowienia studiów w sytuacji, gdy organ odwoławczy był zobligowany do zawieszenia postępowania w sprawie do czasu wydania prawomocnych...
(elementem podstawy rozpatrzenia sprawy) wydania decyzji przez organ administracji. Stąd organ odwoławczy był zobligowany do zawieszenia postępowania w sprawie do czasu wydania...

III SA/Gl 937/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-11

za niezasadne i odmówił zorganizowania dowozu dziecka do wskazanego we wniosku ośrodka w Z., Organ w odpowiedzi na skargę, wniósł ponadto o zawieszenie postępowania...
zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie., Sąd, postanowieniem z 9 stycznia 2020 r. zawiesił postępowanie...

I OSK 3430/15 - Wyrok NSA z 2016-06-15

o zawieszenie na podstawie art. 125 § 1 pkt 2 p.p.s.a. postępowania sądowoadministracyjnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego toczącego się wobec skarżącego...
skarżącego kasacyjnie o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego. Nie zaistniała bowiem żadna z przesłanek zawieszenia postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym...
1   Następne >   +2   +5   +10   37