Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol

I OSK 2300/13 - Wyrok NSA z 2014-02-21

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny...
w K. z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania stwierdził nieważność zaskarżonego postanowienia. Samorządowego Kolegium...

I SA/Wa 974/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-07

o czasowe zawieszenie postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty. Do prośby załączyła zgodę pozostałych stron na zawieszenie postępowania., Postanowieniem...
. 98 § 2 k.p.a.: 'jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania strona nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa...

I SA/Wa 1380/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-06

[...] kwietnia 2013 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...]uznało zażalenie w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania za niedopuszczalne., W uzasadnieniu...
r. sprostowaną postanowieniem z dnia [...] maja 2012 r. ewentualnie zawieszenie postępowania do czasu zakończenia przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki...

I OSK 68/16 - Wyrok NSA z 2017-11-14

się z prośbą o czasowe zawieszenie postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty. Do prośby załączyła zgodę pozostałych stron na zawieszenie postępowania...
kpa jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania strona nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane...

I SA/Wa 138/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-18

dokumenty., Następnie, w związku z powyższym E. J. wystąpiła z wnioskiem do Wojewody [...] o zawieszenie postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty...
k.p.a.: Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania strona nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane...

I SA/Wa 597/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-07

[...]., Postanowieniem z [...] maja 2014 r. nr [...], Wojewoda [...] zawiesił postępowanie. W uzasadnieniu Wojewoda wskazał, że jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia...
postępowania; 2. oświadczenie o cofnięciu wniosku z [...] maja 2014 r., o zawieszenie postępowania i prowadzenie postępowania przez organ pierwszej instancji; 3. wniosek...

I SA/Wa 2874/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-10

A. W. z dnia 17 marca 2014 r. o zawieszenie postępowania, postanowieniem z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] odmówił zawieszenia toczącego się przed nim postępowania...
podstawy do zawieszenia ww. postępowania., Pismem z dnia 9 lipca 2014 r. A. W. złożyła zażalenie na ww. postanowienie Wojewody [...], nie zgadzając się z treścią wydanego...

I OSK 2228/13 - Wyrok NSA z 2014-10-24

w U. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa...
§ 1 pkt 1 K.p.a., utrzymało w mocy postanowienie organu pierwszej instancji., Kolegium uznało, iż przyczyny zawieszenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa...

I SA/Wa 1518/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-11

. W jego uzasadnieniu wskazał, że jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia...
decyzję nr [...] umarzającą postępowanie z uwagi na fakt, że w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania strona nie zwróciła się o jego podjęcie., Odwołanie...

I OSK 2166/15 - Wyrok NSA z 2017-04-05

. W odpowiedzi z 20 maja 2011 r. A. L. wniosła o zawieszenie postępowania z uwagi na potrzebę zgromadzenia dodatkowej dokumentacji., Postanowieniem z [...] czerwca 2011 r...
. nr [...] Wojewoda [...] zawiesił postępowanie, informując jednocześnie, że jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci...
1   Następne >   +2   +5   +10   100