Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Mienie zabużańskie X

I SA/Wa 464/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-27

. pismem z dnia [...] czerwca 2010 r. złożyła wniosek o zawieszenie postępowania z uwagi na konieczność skompletowania wymaganych dokumentów., Wojewoda [...] postanowieniem...
, że jeżeli w terminie 3 lata od dnia zawieszenia postępowania strona nie zwróci się o jego podjęcie, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane. Postanowienie...

I OSK 1417/16 - Wyrok NSA z 2018-04-18

wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania upłynął okres trzech lat przewidziany w art. 98 § 2 k.p.a. Sąd pierwszej instancji nie podzielił tego stanowiska...
, uznając, że okres trzech lat wskazany w art. 98 § 2 k.p.a. należy liczyć od dnia doręczenia stronie postanowienia o zawieszeniu postępowania. Taka wykładnia tego przepisu...

I OSK 2652/17 - Wyrok NSA z 2019-08-27

zawieszenia, w sytuacji gdy uprzednio własnym, prawomocnym postanowieniem zdecydował o podjęciu postępowania po okresie jego zawieszenia z uwagi na spełnienie kryteriów...
zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane (art. 98 § 2 k.p.a.)., W sprawie...

I OSK 2854/18 - Wyrok NSA z 2020-12-08

lipca 2005 r.'), w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania pisma. Pismem z 22 września 2009 r. strona wniosła o zawieszenie postępowania i postanowieniem z 22...
zawieszonego postępowania w terminie trzech lat od jego zawieszenia, to żądanie wszczęcia postępowania będzie uważane za wycofane., Decyzją z [...] listopada 2012 r...

I SA/Wa 2727/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-18

w odwołaniu w zakresie ewentualnego złożenia wniosku o zawieszenie postępowania odwoławczego., Pismem z [...] stycznia 2017 r. O. M. wniósł o zawieszenie postępowania odwoławczego...
przedmiotowe postępowanie., Następnie, pismem z [...] kwietnia 2020 r. O. M. wniósł o zawieszenie przedmiotowego postępowania odwoławczego z urzędu do czasu zakończenia...

I SAB/Wa 53/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-29

postępowanie wpłynął do organu [...] sierpnia 2014 r. Przy piśmie z [...] grudnia 2015 r. skarżący wystąpił o zawieszenie postępowania na podstawie art. 98 § 1 kpa...
. Postanowieniem z [...] kwietnia 2016 r. nr [...] organ odmówił zawieszenia postępowania, jednocześnie decyzją nr [...] wydaną tego samego dnia umorzył postępowanie z wniosku...

I OSK 140/17 - Wyrok NSA z 2018-11-29

. [...], poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej., Pismem z dnia [...] grudnia 2009 r. B. N. wystąpił z wnioskiem o zawieszenie postępowania w związku z kwerendą...
., doręczając jej m.in. pouczenie oraz odpis postanowienia w przedmiocie zawieszenia postępowania. Organ zmienił następnie swoje stanowisko przyjmując błędnie, że osoba...

I OSK 1761/17 - Wyrok NSA z 2019-05-08

także pouczona o możliwości zawieszenia postępowania z uwagi na niemożność dostarczenia operatów szacunkowych w terminie., Po trzecie, organem, przed którym składa...
, że wojewoda po wszczęciu postępowania dokonuje oceny spełnienia wymogów, o których mowa w art. 2, art. 3 i art. 5 ust. 1 i 2, na podstawie dowodów, o których mowa w art. 6 ww...

I OSK 2346/15 - Wyrok NSA z 2017-07-05

nieruchomości pozostawionej we Lwowie., Pismem z dnia 8 września 2014 r. K.G. zwróciła się do Ministra Skarbu Państwa z wnioskiem o zawieszenie postępowania odwoławczego...
sierpnia 2014 r. nr [...]; 3. zasądza od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na rzecz K.G. kwotę 500 (pięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania...

I OSK 1920/15 - Wyrok NSA z 2017-12-06

wniosek D. N. z dnia [...] maja 2012 r. o zawieszenie postępowania administracyjnego prowadzonego w niniejszej sprawie., Biorąc to wszystko pod uwagę Sąd I instancji...
) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE:, Zaskarżonym wyrokiem z dnia 23 marca 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 3374/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny...
1   Następne >   2