Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Mienie zabużańskie X

I SA/Wa 2562/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-29

), zgodnie z którą jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia uważa...
, ponownie wystąpiła do organu o zawieszenie przedmiotowego postępowania z uwagi na konieczność skompletowania niezbędnej dokumentacji., Postanowieniem z dnia (...) czerwca...

I SA/Wa 464/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-27

. pismem z dnia [...] czerwca 2010 r. złożyła wniosek o zawieszenie postępowania z uwagi na konieczność skompletowania wymaganych dokumentów., Wojewoda [...] postanowieniem...
, że jeżeli w terminie 3 lata od dnia zawieszenia postępowania strona nie zwróci się o jego podjęcie, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane. Postanowienie...

I OSK 1417/16 - Wyrok NSA z 2018-04-18

wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania upłynął okres trzech lat przewidziany w art. 98 § 2 k.p.a. Sąd pierwszej instancji nie podzielił tego stanowiska...
, uznając, że okres trzech lat wskazany w art. 98 § 2 k.p.a. należy liczyć od dnia doręczenia stronie postanowienia o zawieszeniu postępowania. Taka wykładnia tego przepisu...

I OSK 2652/17 - Wyrok NSA z 2019-08-27

zawieszenia, w sytuacji gdy uprzednio własnym, prawomocnym postanowieniem zdecydował o podjęciu postępowania po okresie jego zawieszenia z uwagi na spełnienie kryteriów...
zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane (art. 98 § 2 k.p.a.)., W sprawie...

I OSK 2854/18 - Wyrok NSA z 2020-12-08

lipca 2005 r.'), w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania pisma. Pismem z 22 września 2009 r. strona wniosła o zawieszenie postępowania i postanowieniem z 22...
zawieszonego postępowania w terminie trzech lat od jego zawieszenia, to żądanie wszczęcia postępowania będzie uważane za wycofane., Decyzją z [...] listopada 2012 r...

I SA/Wa 2727/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-18

w odwołaniu w zakresie ewentualnego złożenia wniosku o zawieszenie postępowania odwoławczego., Pismem z [...] stycznia 2017 r. O. M. wniósł o zawieszenie postępowania odwoławczego...
przedmiotowe postępowanie., Następnie, pismem z [...] kwietnia 2020 r. O. M. wniósł o zawieszenie przedmiotowego postępowania odwoławczego z urzędu do czasu zakończenia...

I SAB/Wa 53/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-29

postępowanie wpłynął do organu [...] sierpnia 2014 r. Przy piśmie z [...] grudnia 2015 r. skarżący wystąpił o zawieszenie postępowania na podstawie art. 98 § 1 kpa...
. Postanowieniem z [...] kwietnia 2016 r. nr [...] organ odmówił zawieszenia postępowania, jednocześnie decyzją nr [...] wydaną tego samego dnia umorzył postępowanie z wniosku...

I OSK 140/17 - Wyrok NSA z 2018-11-29

. [...], poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej., Pismem z dnia [...] grudnia 2009 r. B. N. wystąpił z wnioskiem o zawieszenie postępowania w związku z kwerendą...
., doręczając jej m.in. pouczenie oraz odpis postanowienia w przedmiocie zawieszenia postępowania. Organ zmienił następnie swoje stanowisko przyjmując błędnie, że osoba...

I OSK 245/20 - Wyrok NSA z 2023-02-16

z treścią art. 62 kpa, zaś wobec postawy wnioskodawczyni E. P., która z jednej strony blokuje wnioski o zawieszenie postępowania, z drugiej zaś wyraźnie oświadczyła...
zawieszenie tego postępowania zarówno z urzędu, jak i na wniosek stron. Niespełnienie natomiast wymagań określonych w art. 7 ust. 1 powołanej ustawy zobowiązywało organy...

II SAB/Wr 1259/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-12-29

31 października 2013 r. Wojewoda podejmuje pierwszą czynność merytoryczną zwracając się do USC celem ustalenia zgonu strony postępowania, co skutkuje zawieszeniem...
. do Wojewody wpłynął odpis zupełny aktu zgonu E. G. W konsekwencji powyższego postanowieniem z dnia 7 maja 2014 r. Wojewoda zawiesił postępowanie administracyjne., W dniu 29...
1   Następne >   2