Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lotnicze prawo X

VII SA/Wa 2456/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-14

., Nr 175, poz. 1361 ze zm., zwanej dalej p.u.n.), doprecyzowuje moment ustania przyczyny zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego., Wojewódzki Sąd Administracyjny...
., sygn. akt[...], Sąd uznał, iż wystąpiła w sprawie przesłanka obligatoryjnego zawieszenia postępowania sądowego. W toku postępowania sądowoadministracyjnego ogłoszono...

VII SA/Wa 655/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-07

[...] oraz [...] złożyła [...] Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej reprezentowana przez syndyka, wnosząc o uchylenie zaskarżonych decyzji oraz zawieszenie postępowania z urzędu...
dokumentach wskazania daty wszczęcia postępowania administracyjnego, sformułowano wnioski alternatywne o zawieszenie bądź umorzenie postępowania., Zdaniem skarżącej...

VII SAB/Wa 231/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-25

z siedzibą w [...]. Ponadto wskazał, że pismem z [...] lipca 2020 r. PULC zawiadomił strony postępowania o zawieszeniu postępowania w związku z postanowieniem z [...] lipca...
z siedzibą w [...];, e) pismem z [...] lipca 2020 r. PULC zawiadomił strony postępowania o zawieszeniu postępowania w związku z postanowieniem z [...] lipca 2020 r...

VII SAB/Wa 232/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-25

[...] sp. z o.o. z siedzibą w [...]. Ponadto wskazał, że pismem z [...] lipca 2020 r. PULC zawiadomił strony postępowania o zawieszeniu postępowania w związku...
[...], ogłosił upadłość [...] sp. z o.o. z siedzibą w [...];, e) pismem z [...] lipca 2020 r. PULC zawiadomił strony postępowania o zawieszeniu postępowania w związku...

VII SAB/Wa 233/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-25

w [...]. Ponadto wskazał, że pismem z 27 lipca 2020 r. PULC zawiadomił strony postępowania o zawieszeniu postępowania w związku z postanowieniem z [...] lipca 2020 r...
. z o.o. z siedzibą w [...];, e) pismem z [...] lipca 2020 r. PULC zawiadomił strony postępowania o zawieszeniu postępowania w związku z postanowieniem z [...] lipca 2020 r...

VII SA/Wa 654/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-07

zaskarżonych decyzji oraz zawieszenie postępowania z urzędu z dniem ogłoszenia upadłości lidwidacyjnej spółki tj. z dniem 12 września 2012 r. Skarżąca zarzuciła decyzjom...
daty wszczęcia postępowania administracyjnego, sformułowano wnioski alternatywne o zawieszenie bądź umorzenie postępowania., Zdaniem skarżacej po ogłoszeniu upadłości...

VII SA/Wa 659/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-07

oraz zawieszenie postępowania z urzędu z dniem ogłoszenia upadłości lidwidacyjnej spółki tj. z dniem 12 września 2012 r. Skarżąca zarzuciła decyzji naruszenie przepisów postępowania...
przewidującej zawieszenie postępowania administracyjnego z mocy prawa, która odnosiłaby się wprost do postępowania o stwierdzenie naruszenia Rozporządzenia. Również żaden przepis...

VII SA/Wa 657/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-07

reprezentowana przez syndyka, wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz zawieszenie postępowania z urzędu z dniem ogłoszenia upadłości lidwidacyjnej spółki tj. z dniem...
organu w przepisach prawa upadłościowego i naprawczego brak jest normy przewidującej zawieszenie postępowania administracyjnego z mocy prawa, która odnosiłaby się wprost...

VII SA/Wa 2894/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-09

, a ma charakter prawotwórczy, co wykracza poza traktatowe kompetencje Trybunału Sprawiedliwości. Przewoźnik wniósł o zawieszenie toczącego się postępowania do czasu...
[...] sierpnia 2012 r. zwrócił się do Prezesa Urzędu z wnioskiem o zawieszenie postępowania do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez sądy administracyjne sprawy ze skargi...

VII SA/Wa 1977/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-28

o zawieszenie postępowania do czasu wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeczenia w sprawie C-629/10 lub innych wyżej wymienionych., Zdaniem Prezesa...
Urzędu nie można było zawiesić postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, ponieważ nie zostały spełniona przesłanki zawieszenia. Ponadto, Prezes Urzędu...
1   Następne >   +2   6