Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X

I SA/Go 403/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-12-17

Skarbowej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę w całości. Skarżący K.B. - dalej zwany Skarżącym, Stroną...
postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] lipca 2020 r. wydane w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie dwóch...

I SA/Go 111/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-03-10

odstąpienia od podjęcia przez wierzyciela działań wskazanych w art. 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i nie stanowi podstawy do zawieszenia postępowania zgodnie...
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i nie stanowi podstawy do zawieszenia postępowania zgodnie z art. 56 ww. ustawy., Tym samym niezasadny jest zarzut dotyczący...

II SA/Ol 1026/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-09-20

stycznia 2022 r. tutejszy Sąd zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie, z uwagi na fakt, że jej rozstrzygnięcie zależy od wyniku toczących się przed Sądem postępowań...
w związku z art. 234 ust. 3 Prawa wodnego., Wobec tego postanowieniem z 31 sierpnia 2022 r. tutejszy Sąd podjął zawieszone postępowanie., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II GZ 1048/16 - Postanowienie NSA z 2018-11-27

w zakresie wysokości kary pieniężnej. Ponadto Sąd oddalił wnioski dowodowe pełnomocnika skarżącej i wniosek o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego. Zdaniem...
postępowania sądowego zawarte w punkcie 2 wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 maja 2016 r. sygn. akt VI SA/Wa 1504/15 w sprawie ze skargi...

I SA/Ol 631/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-11-20

niezbędności i adekwatności zastosowanych środków,, - rzeczywiście poniesionych kosztów działania organu egzekucyjnego,, - zawieszenia postępowania egzekucyjnego na wniosek...
zastosowanych środków;, b. rzeczywiście poniesionych kosztów działania organu egzekucyjnego;, c. zawieszenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela w okresie...

II SA/Ke 484/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-08-31

złożonego przez [...] na postanowienie Starosty z dnia [...] o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy...
z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018r. poz. 1302), zwanej dalej ustawą P.p.s.a., do skargi należy dołączyć...

I SA/Wr 743/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-10-04

. nr 0201-IOD2.4104.1.2021 DIAS odmówił zawieszenia postępowania odwoławczego (z zażalenia na postanowienie dotyczące sporządzenia wydania kserokopii dokumentów z akt sprawy w przedmiocie...
Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu z dnia 26 maja 2021, nr 0201-IOD2.4104.1.2021 w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania za sporządzenie kserokopii dokumentów...

II SAB/Łd 78/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-03-12

-3, art. 36, art. 391, art. 6 - 9 k.p.a., art. 12 k.p.a. Nadto wniósł o zawieszenie postępowania do czasu zakończenia postępowania w sprawach II SO/Łd 9/20, II SO/Łd...
na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości i odszkodowaniu postanawia...

II SAB/Łd 79/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-03-12

-3, art. 36, art. 391, art. 6 - 9 k.p.a., art. 12 k.p.a. Nadto wniósł o zawieszenie postępowania do czasu zakończenia postępowania w sprawach II SO/Łd 9/20, II SO/Łd 10/20...
. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości i odszkodowaniu postanawia...

II SAB/Łd 76/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-03-12

1 -3, art. 36, art. 391, art. 6 - 9 k.p.a., art. 12 k.p.a. Nadto wniósł o zawieszenie postępowania do czasu zakończenia postępowania w sprawach II SO/Łd 9/20, II SO/Łd...
. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości i odszkodowaniu postanawia...
1   Następne >   +2   4