Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Komunalizacja mienia X

I OSK 2835/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-19

Ogólnoadministracyjnej wniosku [...] S.A. w W. o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi kasacyjnej [...] S.A. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu...
[...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odmówić zawieszenia postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym...

I SA/Wa 300/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-11

W. Z. i Z. Z. zwróciła się do Wojewody [...] o zawieszenie postępowania prowadzonego w sprawie o potwierdzenie prawa do rekompensaty po A. Z. i jednocześnie wyraziła zgodę na zawieszenie...
lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane., Decyzją z dnia...

I OSK 447/10 - Wyrok NSA z 2011-01-21

(...) maja 2009r. nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia...
publiczną - ulicę W., O zawieszenie wszczętego postępowania, w zakresie zajętych pod ww. ulicę działek o nr (...) i (...), wystąpiła A. Z., która wskazała na konieczność...

I SA/Wa 1187/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-20

., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego oddala skargę I SA/Wa 1187/09, UZASADNIENIE, Minister Infrastruktury postanowieniem z dnia...
[...] maja 2009 r. nr [...], po rozpatrzeniu zażalenia A. Z., utrzymał w mocy postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] lipca 2008 r. [...] odmawiające zawieszenia postępowania...

I OSK 609/06 - Wyrok NSA z 2007-03-15

do czasu rozstrzygnięcia sprawy, o komunalizację przedmiotowych działek i jako podstawę zawieszenia postępowania wskazał art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a., Kolejnym pismem - z dnia...
postępowanie, gdy ustąpią przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania. Jak zaś wynika z postanowienia Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 23...

I OSK 3075/15 - Wyrok NSA z 2017-10-19

. K., B. P., E. W., M. Ś. i A. S. na postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania...
utrzymało w mocy postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody W. z dnia [...] lutego 1993 r. stwierdzającej...

I OSK 83/14 - Wyrok NSA z 2014-05-27

na bezczynność dopóki we właściwym trybie nie zostanie wzruszone postanowienie o zawieszeniu postępowania. W sprawie postępowanie nadzorcze zostało zawieszone, nie można zatem...
sprawy. Te same uwagi należy odnieść do przewlekłości postępowania, bowiem w nim nie przeprowadza się kontroli zasadności postanowienia o zawieszeniu, gdyż ta może mieć...

I OSK 887/19 - Postanowienie NSA z 2022-03-17

. odmówić zawieszenia postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 3. zwrócić A. G. z kasy...
2022 r. (data nadania: 21 lutego 2022 r.) pełnomocnik skarżącej kasacyjnie wniósł o zawieszenie postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., a w przypadku...

I OSK 594/19 - Postanowienie NSA z 2022-03-17

zawieszenia postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 3. zwrócić A. G. z kasy Wojewódzkiego Sądu...
lutego 2022 r.) pełnomocnik skarżącej kasacyjnie wniósł o zawieszenie postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., a w przypadku nieuwzględnienia tego wniosku...

I OSK 593/19 - Postanowienie NSA z 2022-03-17

zawieszenia postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 3. zwrócić A. G. z kasy Wojewódzkiego Sądu...
lutego 2022 r.) pełnomocnik skarżącej kasacyjnie wniósł o zawieszenie postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., a w przypadku nieuwzględnienia tego wniosku...
1   Następne >   +2   +5   +10   20