Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X
  • Symbol

IV SA/Wa 2685/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-15

, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy...
:, • 14 dni przeznaczonych przez organ na poinformowanie stron postępowania o możliwości złożenia sprzeciwu wobec wniosku inwestora o zawieszenie postępowania...

I SA/Lu 450/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-10-23

z ograniczoną odpowiedzialnością w P. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania kontrolnego - oddala skargę...
odmowy zawieszenia postępowania kontrolnego w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów...

II SA/Op 272/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-30

z dnia 21 lipca 2020 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu ujawnienia w lokalu...
zażaleniem na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 24 czerwca 2020 r., nr [...], którym odmówiono zawieszenia postępowania odwoławczego...

IV SA/Wa 2183/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-09

. polegającą na nieuwzględnieniu wniosku inwestora o zawieszenie postępowania i wystąpieniem o uzgodnienie projektu decyzji do odpowiednich jednostek, pomimo sygnału...
istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, w tym charakteru dokonanych przez Skarżącego czynności po wpłynięciu wniosku inwestora o zawieszenie postępowania a także bezzasadne...

VII SA/Wa 1660/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-15

dokumentacji budowlanej, 953 dni zawieszenia postępowania (od dnia 11 stycznia 2011 r. do dnia 21 sierpnia 2013 r.) oraz 389 dni (od dnia 16 września 2013 r. do dnia 10...
października 2014 r.) z tytułu drugiego zawieszenia postępowania administracyjnego. Wojewoda [...] przyjął, że całe postępowanie trwało 1422 dni. Po odjęciu ww. dni (1422...

II SA/Sz 849/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-10-24

A. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie kary pieniężnej I. uchyla zaskarżone postanowienie...
ze zm.), po rozpoznaniu zażalenia Spółki A. na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...] r., nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania w przedmiocie wymierzenia...

III SA/Łd 788/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-29

sprawy zgodności przepisów danej ustawy z Konstytucją nie powoduje obowiązku zawieszenia przez organ postępowania na podstawie art. 201 § 1 pkt 2 o.p., W skardze na powyższą...
2 u.g.h. W orzecznictwie zgodnie przyjmuje się, iż ekonomia procesowa oraz względy sprawiedliwości przemawiają za potrzebą zawieszenia postępowania...

II SA/Po 551/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-13

oraz o wstrzymanie natychmiastowego jej wykonania, ewentualnie o zawieszenie postępowania do czasu zakończenia postępowania karnego. W uzasadnieniu odwołania podniesiono...
zawarł żądanie zawieszenia postępowania - jako żądanie ewentualne. Organ II instancji wydał rozstrzygnięcie merytoryczne i utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu...

III SA/Po 731/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-01-30

. o zawieszenie postępowania z powodu trwających prac nad nowelizacją przepisów ustawy, których zmiana ma doprowadzić do umorzenia postępowań o nałożenie kar pieniężnych...
, w których nie dojdzie do stwierdzenia uszczuplenia podatkowego., Po rozpatrzeniu wniosku o zawieszenie postępowania postanowieniem z [...] lutego 2018 r. Naczelnik Wielkopolskiego...

II SA/Ol 1208/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-06-02

wniosła o zawieszenie postępowania do czasu rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny pytania prawnego przedstawionego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach...
'[...]' Dyrektor Izby Celnej w '[...]' odmówił zawieszenia postępowania, a następnie decyzją z dnia '[...]'. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji. W uzasadnieniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   41