Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Interpretacje podatkowe X

II FSK 1105/22 - Wyrok NSA z 2023-01-24

. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od M. N...
w Olsztynie z 20 września 2021 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r., 2. Pełnomocnik...

I FSK 1735/14 - Wyrok NSA z 2016-04-14

. W uzasadnieniu wyjaśnił, że zaskarżenie decyzji do sądu administracyjnego powoduje konieczność zawieszenia postępowania do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd na podstawie art...
postępowania jest przesłanką określoną w art. 54 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej do nienaliczania odsetek od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania do dnia...

I SA/Gl 136/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-22

na istniejące rozbieżne orzecznictwo sądowe, składają w tej sprawie wniosek o zawieszenie postępowania., W piśmie procesowym z dnia 25 maja 2009 r. pełnomocnik Ministra Finansów...
wniósł o zawieszenie postępowania sądowego toczącego się w tej sprawie., Pełnomocnik strony skarżącej wniósł tożsamy wniosek w ramach pisma procesowego z dnia 28 maja 2009...

II FSK 3668/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-24

wniosku E[...] sp. z o.o. z siedzibą w [...] o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi kasacyjnej E[...] sp. z o.o. z siedzibą w [...] od wyroku Wojewódzkiego...
Gminy [...] z 30 stycznia 2017 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości postanawia: oddalić wniosek o zawieszenie postępowania sądowego. Wyrokiem z 18 lipca 2017...

II FSK 1518/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-26

o zawieszenie postępowania kasacyjnego w sprawie ze skargi kasacyjnej A.L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2020 r. sygn. akt...
w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia oddalić wniosek o zawieszenie postępowania...

I SA/Kr 620/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-10

postępowania do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. Z kolei zawieszenie postępowania jest przesłanką określoną w art. 54 § 1 pkt 4 O.p. do nienaliczania odsetek...
od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania do dnia doręczenia postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania. W ocenie Ministra Finansów, w przedmiotowej...

III SA/Gl 1325/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-21

podatkowego w kwestii zawieszenia postępowania postanawia: zawiesić postępowanie Skarżący 'A' sp. z o. o. w C. pismem z dnia [...] 2010 roku wniósł skargę do Wojewódzkiego...
fakultatywne zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego. Zgodnie z tym przepisem, Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku...

I SA/Ol 530/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-08

11 kwietnia 2009r. W związku z zaistniałą sytuacją pełnomocnik skarżącego wskazywał, że powinno nastąpić zawieszenie postępowania z urzędu, ponieważ wynik postępowania...
obligatoryjnego zawieszenia postępowania oraz, również obligatoryjnego, umorzenia postępowania oczywista jest teza, że wyłącznie przedmiot postępowania sądowego ma wpływ...

II FSK 1216/14 - Wyrok NSA z 2016-06-08

. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Z. B. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie kwotę 240 (dwieście...
postanowienie z dnia 14 sierpnia 2013 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w R. z dnia 30 kwietnia 2013 r...

III SA/Gl 1529/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-11

., 4.1. Przepis ten reguluje podstawę fakultatywnego zawieszenia postępowania, o czym decydują między innymi względy celowościowe. Zagadnienie wstępne musi mieć wpływ...
nr 505445). W ramach tego stanowiska zwraca się uwagę na takie elementy jak: celowość zawieszenia postępowania analizowaną z punktu widzenia wystąpienia w przyszłości...
1   Następne >   +2   +5   +10   100