Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja weterynaryjna X

II SA/Op 52/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-04-10

., Na rozprawie przed Sądem w dniu 10 kwietnia 2014 r. pełnomocnik skarżącego wniósł o zawieszenie postępowania sądowego, wskazując na złożenie w dniu 10 stycznia 2014 r...
są konsekwencją tej decyzji. Pełnomocnik organu wniósł o oddalenie wniosku o zawieszenie postępowania i podkreślił, że zaskarżona decyzja dotyczyła nałożenia dodatkowych nakazów...

II OSK 1107/15 - Wyrok NSA z 2017-01-25

zagrożenie życia i zdrowia ludzi,, 5. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. w zw. z art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. poprzez odmowę zawieszenia postępowania w sytuacji...
1 lit. c p.p.s.a. w zw. z art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Dla rozpatrzenia niniejszej sprawy przez organ nie było celowym zawieszenie postępowania z uwagi na toczące...

II SA/Bk 802/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-11-26

o rozważenie przez sąd administracyjny kwestii zawieszenia postępowania na podstawie art. 125 §1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...
w art. 138 k.p.a., które uzasadni w sposób wymagany przez art. 107 § 3 k.p.a., Odnośnie wniosku o zawieszenie postępowania z uwagi na toczące się postępowanie...

II SA/Lu 48/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-05-15

z tytułu niezdolności do pracy, orzeczonej na stałe, w wysokości około [...] zł., W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o zawieszenie postępowania bądź...
Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia [...] r. nr [...] i umarza postępowanie administracyjne; II. przyznaje [...] A. G. od Skarbu Państwa Wojewódzkiego Sądu...

II SA/Rz 459/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-06-16

przez W. N., Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na powyższe postanowienie złożył W. N., wnosząc o jego uchylenie, zawieszenie postępowania...
nie powiadomił stron o wszczęciu postępowania, nie umożliwił im wglądu w akta sprawy., Pismem z dnia [...] stycznia 2013 r. Wojewódzki Lekarz Weterynarii wezwał W. N...

II SA/Gl 189/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-07-07

wniosła o zawieszenie niniejszego postępowania celem zwrócenia się do Głównego Lekarza Weterynarii o rozstrzygnięcie podnoszonych zagadnień. Uzasadniając swoje stanowisko...
o zawieszenie postępowania, celem skierowania sprawy do Głównego Lekarza Weterynarii, jako centralnego organu administracji rządowej, nie mógł być uwzględniony z uwagi na brak...

II SA/Wr 849/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-04-14

pełnomocnik organu wniósł o oddalenie skargi., Ponadto Sąd postanowił odmówić zawieszenia postępowania nie uwzględniając wniosku pełnomocnika skarżącego., Po zamknięciu...
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz art. 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

II SA/Po 517/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-12-20

kwotę 697;- zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania. Powiatowy Lekarz Weterynarii w T. (dalej PLW) decyzją z dnia 23...
. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000, dalej k.p.a.), art. 138 ust. 1 rozporządzenia (UE...

IV SA/Wa 2299/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-17

Lekarza Weterynarii z dnia [...] maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżone...
na rzecz skarżącego J. K. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Przedmiotem skargi J. K. (dalej: skarżący) jest postanowienie Głównego...

II OSK 1040/14 - Wyrok NSA z 2016-01-12

. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm., dalej: K.p.a.), w oparciu o wyniki badania paszy potwierdzające wprowadzenie na rynek...
. za strony przedmiotowego postępowania., Od ww. decyzji PLW J. R. i H. R. wnieśli odwołanie, domagając się stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji na podstawie art...
1   Następne >   +2   4