Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X

VII SA/Wa 1774/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-09

w brzmieniu obowiązującym od 11 kwietnia 2011 r. stronie przysługuje zażalenie w przypadku zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania. Istotą art...
Zgodnie z art. 101 § 3 k.p.a. zaskarżalnymi są postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania oraz w sprawie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania. W powyższej...

IV SA/Wr 239/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-08-10

ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania., Na powyższe postanowienie A.K. złożył zażalenie. W zażaleniu odniósł się jedynie merytorycznie do sposobu...
zawodowej - boreliozy., Na skutek ustąpienia przyczyn uzasadniających zawieszenie postępowania, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w W. kwestionowanym postanowieniem...

II SA/Bd 1070/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-01-24

Inspektora S. z dnia [...] 2005 nr Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie choroby zawodowej oddala skargę. Postanowieniem Powiatowego Inspektora S...
. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we W. nie jest żadnym z tych podmiotów, zatem Powiatowy Inspektor Sanitarny w L. nie był uprawniony do zawieszenia postępowania. Organ...

II OZ 938/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-08

w Gliwicach odrzucił zażalenie L. L. na postanowienie tego Sądu z dnia 16 maja 2005 r. o odmowie zawieszenia postępowania. W uzasadnieniu Sąd podniósł, iż na postanowienie...
do ponownego rozpoznania przedstawiając argumentację przemawiającą jego zdaniem za zawieszeniem postępowania, a ponadto podniósł zarzut nieważności postępowania z uwagi...

III SA/Łd 60/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-01-29

administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) [dalej ustawa p.p.s.a.], zawiesił postępowanie sądowoadministracyjne. Podstawą zawieszenia postępowania było ustalenie, że w sprawie...
, poz. 1270 ze zm. - dalej ustawa p.p.s.a.) sąd postanowi podjąć postępowanie zawieszone z urzędu gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności gdy rozstrzygnięcie...

II SA/Rz 1089/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-12-18

z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania i wezwania do wystąpienia o rozstrzygnięcie sporu -skargę oddala- Przedmiotem skargi K. K...
, że zawieszenie postępowania administracyjnego jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy postępowanie jest w toku, tzn. w okresie od daty wszczęcia postępowania do daty wydania...

IV SA/Gl 959/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-01

doręczone M. B.-M. i W.i M. oraz M. M., W zażaleniu od powyższego postanowienia M. B.-M. domagała się jego uchylenia, bowiem zawieszenie postępowania naraża ją na negatywne...
norm budowlanych, które uwzględniają czynnik hałasu, dlatego jakiekolwiek zawieszenie postępowania, celem rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego jest bezzasadne...

IV SA/Gl 1080/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-01

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: zawiesić postępowanie Zaskarżona decyzja , jak też decyzja organu...
przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270) stanowi, iż Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego...

II SA/Po 551/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-13

oraz o wstrzymanie natychmiastowego jej wykonania, ewentualnie o zawieszenie postępowania do czasu zakończenia postępowania karnego. W uzasadnieniu odwołania podniesiono...
zawarł żądanie zawieszenia postępowania - jako żądanie ewentualne. Organ II instancji wydał rozstrzygnięcie merytoryczne i utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu...

II SA/Ol 79/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-04-28

wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 12 maja 2009 r. (sygn. akt II SA/Ol 380/09), którym uchylono postanowienie o zawieszeniu postępowania...
przez zaniechanie zawieszenia postępowania. Zawieszenie postępowania wstrzymałoby bieg sprawy na czas rozstrzygnięcia przez sąd powszechny o uprawnieniu do ekshumacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   29