Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja pracy X

III SA/Gl 1284/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-07-13

z wnioskiem o zabezpieczenie postępowania poprzez zawieszenie postępowań egzekucyjnych toczących się przeciwko niej. Wskazana w nakazie z 31 maja 2021 r. wierzytelność...
do Inspektora PIP wniosek o zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 3 K.p.a., argumentując, że 20 lipca 2021 r., powziął informację, że spółka utraciła zdolność...

IV SA/Gl 476/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-12-17

zawieszenia postępowania sądowego., Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji., su. ...
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia zawiesić postępowanie Spółka A pismem procesowym z dnia...

I OSK 725/06 - Wyrok NSA z 2007-02-15

są liczne postępowanie sądowe o zapłatę nagród rocznych, co uzasadniać powinno co najmniej zawieszenie postępowania administracyjnego do czasu ich prawomocnego zakończenia...
nakazującej wypłatę należnego wynagrodzenia za pracę bądź innego świadczenia ze stosunku pracy, stanowi podstawę do zawieszenia tego postępowania;, 2. art. 145 § 1 pkt 1...

II SAB/Kr 55/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-05-19

podnosiła zarzuty pod adresem operatu, a ponadto domagała się od Starosty zawieszenia postępowania z urzędu oraz wystąpienia do organizacji zawodowej rzeczoznawców...
zawodowych o dokonanie oceny prawidłowości sporządzenia operatu. Ponadto pismami z dnia 28 września 2020 roku oraz 15 lutego 2021 roku Parafia wniosła o zawieszenie postępowania...

II SA/Wa 1836/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-09

na rozstrzygnięcie i nie stanowiło podstawy do zawieszenia postępowania administracyjnego., Powyższa decyzja Okręgowego Inspektora Pracy w W. stała się przedmiotem skargi...
, że nie uwzględniono jej wniosku o zawieszenie postępowania. Wywodziła, że przed sądem powszechnym toczy się równolegle w tym samym przedmiocie spór między pracodawcą a byłym...

II SA/Po 872/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-01-23

. Zdaniem skarżącego organ winien w takim przypadku zawiesić postępowanie w przedmiotowej sprawie. Istotą zawieszenia postępowania jest bowiem powstrzymanie...
, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości. Postępowanie to umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości., Skarżący...

II SA/Po 861/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-01-23

. Istotą zawieszenia postępowania jest bowiem powstrzymanie się przed podejmowaniem wszystkich czynności, do czasu podjęcia tegoż postępowania. Tym samym w sytuacji, gdy organ...
zgłoszeniu do masy upadłości, wszczęte przed ogłoszeniem upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości. Postępowanie to umarza się z mocy prawa...

IV SA/Po 10/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-18

prawa układem, wszczęte przed ogłoszeniem upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości. Sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu...
jego przedstawiciela ustawowego;, 4) na żądanie wierzyciela;, 5) w innych przypadkach przewidzianych w ustawach., § 2. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego, dotyczącego obowiązku...

IV SA/Po 785/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-20

, który w § 1 stanowi, że postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu:, 1) w razie wstrzymania wykonania, odroczenia terminu wykonania obowiązku albo rozłożenia na raty spłat...
do czynności prawnych i braku jego przedstawiciela ustawowego;, 4) na żądanie wierzyciela;, 5) w innych przypadkach przewidzianych w ustawach., § 2. Zawieszenie postępowania...

II SA/Ke 114/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-06-04

', postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem, wszczęte przed ogłoszeniem upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości...
z perspektywy toczącego się równolegle postępowania egzekucyjnego, biorąc pod uwagę, że wyrażenie przez pracownika zgody skutkuje zawieszeniem postępowania egzekucyjnego...
1   Następne >   +2   +5   8