Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X

I SA/Wa 906/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-15

przyczyny zawieszenia postępowania, albowiem strony nie dołączyły dokumentów świadczących o spadkobiercach D. P.., Zażalenie na to postanowienie złożył C. Ż., którego zdaniem...
zaskarżone postanowienie organu I instancji., SKO wskazało, że z art. 97 § 2 k.p.a. wynika, że gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, zawieszone...

I SAB/Wa 427/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-10

listopada 2005 r. I SA/Wa 2066/04 skargę oddalił, uznając zawieszenie postępowania za zasadne., Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 18 stycznia 2007 r. I OSK...
zresztą obydwa organy wskazały, że zawieszenie postępowania nastąpiło postanowieniem Prezydenta W. z dnia [...] czerwca 2004 r., uchylonym wszak reformatoryjnym...

I SA/Wa 1498/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-30

o zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego zakończenia sprawy przed Prezydentem W. w przedmiocie rozpoznania wniosku dekretowego na podstawie art. 7 ust. 2 dekretu...
zaś art. 98 § 2 Kpa, jeżeli w okresie trzech lat o daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania...

I SA/Wa 2684/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-22

k.p.a., gdy ustąpią przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, o których mowa w art. 97 § 1 pkt 1-4 k.p.a., organ administracji publicznej podejmie postępowanie...
z urzędu lub na żądanie strony., Wskazał, iż przyczyna zawieszenia postępowania w niniejszej nie ustała, ponieważ skarżące nadal nie złożyły do akt sprawy stosownego...

I OSK 1676/17 - Wyrok NSA z 2019-05-28

, że przysługuje im tytuł prawnorzeczowy do tej nieruchomości. W tej sprawie przyczyną zawieszenia postępowania była konieczność ustalenia spadkobierców zmarłych stron...
postępowania, tj. J. K., S. S. i H. S. Przyczyna zawieszenia postępowania ustąpiła jedynie wobec zmarłego J. K., natomiast w zakresie dotyczącym S. S. i H. S. w dalszym ciągu...

I OSK 171/09 - Wyrok NSA z 2009-11-16

przedmiotowego gruntu jest Stowarzyszenie [...]., W tym stanie rzeczy Kolegium uznało, iż ustały przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania i postanowieniem z dnia...
4 k.p.a., będąca podstawą zawieszenia postępowania podnosząc, że z przedłożonego przez pełnomocnika byłego właściciela nieruchomości aktualnego, z dnia [...] października...

I SA/Wa 1830/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

., Rozpatrując ponownie niniejszą sprawę organ podniósł, że zgodnie z art. 97 § 2 k.p.a., gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji...
publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony., W rozpatrywanej sprawie zawieszenie postępowania nastąpiło na podstawie postanowienia z dnia...

I OSK 293/12 - Wyrok NSA z 2013-07-16

Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] stycznia 2011 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przyznania własności czasowej do nieruchomości...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z [...] stycznia 2011 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego., W uzasadnieniu swego orzeczenia...

I SAB/Wa 51/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-24

, że w przedmiotowej sprawie w związku z wydaniem przez Prezydenta przedmiotowego postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego, po wniesieniu przedmiotowej skargi...
- orzekanie zgodnie z żądaniem skargi o zobowiązaniu organu do wydania decyzji stało się bezprzedmiotowe. Skutki zawieszenia postępowania administracyjnego określone...

I SA/Wa 838/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-17

Odwoławczego w (...) z dnia (...) marca 2021 r., nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie...
- utrzymało w mocy postanowienie Prezydenta [...] z [...] listopada 2020 r., nr [...], w przedmiocie zawieszenia postępowania o przyznanie prawa własności czasowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   41