Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

I OSK 635/14 - Wyrok NSA z 2015-12-30

. Rozwiązanie umowy przez sąd spowoduje bowiem bezprzedmiotowość postępowania i jego umorzenie. Postanowienie o zawieszeniu postępowania zostało utrzymane w mocy postanowieniem...
[...] o podjęcie postępowania, ponieważ Sąd Okręgowy w [...] w dniu [...] grudnia 2011 r. wydał postanowienie w sprawie sygn. akt [...] o zawieszeniu postępowania w sprawie rozwiązania...

I SA/Wa 815/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-20

2013 r. adwokat S. P. działając w imieniu C. L. wniósł o zawieszenie postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty wyjaśniając, że C. L. nie zdołał...
oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. § 2 tego przepisu przewiduje, że jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci...

I SA/Wa 1153/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-09

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu [...] marca 2014 r. do [...] Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło pismo skarżącej z prośbą o zawieszenie postępowania w sprawie...
Wojewody [...] strona nie złożyła zażalenia., W dniu [...] lutego 2017 r. M. T. wystąpiła z kolejnym wnioskiem o zawieszenie postępowania w sprawie potwierdzenia prawa...

I SA/Wa 2990/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-05-31

na powyższe postanowienie złożyła Z. P. zarzucając mu naruszenie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. poprzez zawieszenie postępowania w sytuacji, gdy rozpatrzenie wniosku...
odszkodowawczego nie jest uzależnione od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego oraz brak wskazania konkretnej podstawy prawnej zawieszenia postępowania w części objętej...

I SA/Wa 2207/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-01

Środowiska z dnia [...] września 2018 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania oddala skargę Postanowieniem z dnia [...] września 2018 r., nr [...],, Minister...
o zawieszenie prowadzonego postępowania - uzasadniając swój wniosek tym, że przed Sądem Rejonowym w [...] toczy się postępowanie o sygn. akt [...] w sprawie o nabycie...

I OSK 1009/18 - Wyrok NSA z 2019-12-19

, co skutkowało uznaniem żądania wszczęcia postępowania za wycofane. WSA podniósł, że jeżeli zawieszenie postępowania następuje na żądanie strony to do jej decyzji...
§ 2 k.p.a. i w konsekwencji umorzyły w całości prowadzone postępowanie administracyjnego wobec upływu 3-letniego okresu zawieszenia postępowania, w sytuacji, 'gdy mając...

I OSK 2948/13 - Wyrok NSA z 2015-09-29

r. J. A. wystąpił o zawieszenie postępowania w sprawie., Wojewoda Łódzki, postanowieniem z dnia [...] lipca 2009 r., [...], zawiesił postępowanie w trybie art. 98 § 1...
k.p.a., wskazując, iż zgodnie z art. 98 § 2 k.p.a., jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania...

I SA/Wa 947/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-21

Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscowości [...], powiat [...], województwo [...]. Pismem z 27 listopada 2012 r. G. B. złożyła wniosek do Wojewody [...] o zawieszenie postępowania...
o zawieszenie postępowania z 14 listopada 2016 r. zostały wniesione po terminie przewidzianym w art. 98 § 2 kpa, który stanowi, iż wskutek niezłożenia wniosku o podjęcie...

II SA/Go 963/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-19

o postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania albo podjęcia postępowania organ administracji publicznej zawiadamia strony. Stosownie natomiast do art. 101 § 3 K.p.a...
na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania służy stronie zażalenie. Dalej Kolegium wskazało, że zgodnie z art. 123 § 1 i 2...

I SA/Wa 1578/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-22

(czyli [...] czerwca 2019 r.) Prezydent [...], poprzez zawieszenie z urzędu postępowania odszkodowawczego postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2019 r. nr [...] do czasu...
zakończenia postępowania o przyznanie prawa użytkowania wieczystego, formalnie nie pozostawał już w stanie bezczynności. Zgodnie bowiem z art. 103 kpa zawieszenie postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   24