Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X

II SA/Ke 500/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-10-12

. na postanowienie Wojewody z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oddala skargę...
, poz. 1071 ze zm.) utrzymał w mocy postanowienie Starosty z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania...

I SA/Wa 1775/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-13

na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] września 2008 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
uzasadniającym ich uchylenie., Zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., który stanowi podstawę zawieszenia w niniejszej sprawie, organ administracji zawiesza postępowanie...

II SA/Łd 753/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-11-19

roku sprawy ze skargi Z. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zawieszenia...
postanowienie Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...]r., w sprawie zawieszenia postępowania w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu...

II SA/Sz 140/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-03-28

niejawnym sprawy ze skargi W. K. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o wymeldowanie p o s t a n...
. o zawieszenie postępowania w sprawie o wymeldowanie W. K. z pobytu stałego z lokalu położonego w [...] przy ul [...], postanowił uchylić w całości postanowienie organu I instancji...

I OSK 465/07 - Wyrok NSA z 2008-03-26

[...] nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego w sprawie nabycia własności nieruchomości 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi...
[...] wniesioną na postanowienie Ministra Budownictwa z dnia [...] nr [...], w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego w sprawie nabycia własności nieruchomości...

II FSK 676/17 - Wyrok NSA z 2017-06-22

przypadki fakultatywnego zawieszenia postępowania. O zawieszeniu postępowania na podstawie ww. przepisu decydują względy celowościowe, pozostawione przez ustawodawcę ocenie...
z niezastosowaniem przedmiotowej regulacji przez Sąd I instancji i niezawieszenie postępowania w sprawie I SA/Gd 897/14 w sytuacji gdy zachodziła ku temu przesłanka . w związku...

I SA/Wa 1777/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-06

nie było podstaw również do zawieszenia postępowania w przedmiotowej sprawie na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa, gdyż postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uregulowane...
pod działanie dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, to organ winien zawiesić niniejsze postępowanie, do czasu wydania rozstrzygnięcia tej kwestii...

II SA/Kr 1031/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-03-27

, nie ma znaczenia, czy lokale na piętrze budynku są zamieszkałe, skoro nie zostały wyłączone z użytkowania. Również nie ma podstaw do zawieszenia postępowania ponieważ sprawa...
mieszkaniowych /t.j. Dz.U. 1998 nr 120 poz. 787 ze zm./. Obowiązki te mają jednak charakter cywilnoprawny i nie mogą być rozstrzygane na drodze postępowania administracyjnego...

III SA/Lu 536/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-12-13

Administracyjny w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie zawiesił postępowanie sądowe na mocy art. 174 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 211 k.p.a....
postępowanie z udziałem następców prawnych R. K.: S. M. K. i I. T. K., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Na wstępie należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 97...

II SA/Go 328/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-02

o zawieszenie postępowania sądowego, a to w związku z toczącym się w Sądzie Rejonowym postępowaniem pod sygn. akt [...] z powództwa Skarbu Państwa - Wojewody przeciwko Powiatowi...
2016r. sygn. akt II SA/Go 328/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. zawiesił postępowanie sądowoadministracyjne do czasu prawomocnego zakończenia postępowania...
1   Następne >   +2   5