Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X

II SA/Gd 355/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-03

z dnia 4 marca 2013 r., odmówił zawieszenia postępowania dotyczącego ustalenia i wypłaty odszkodowania za przejętą z mocy prawa pod drogę publiczną nieruchomość stanowiąca...
o możliwości wniesienia zażalenia. Zgodnie z art. 101 § 3 kpa stronie służy zażalenie na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia...

II SA/Gd 356/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-03

z dnia 4 marca 2013 r. odmówił zawieszenia postępowania dotyczącego ustalenia i wypłaty odszkodowania za przejętą z mocy prawa pod drogę publiczną nieruchomość stanowiąca...
zażalenia. Zgodnie z art. 101 § 3 kpa stronie służy zażalenie na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania...

I OSK 89/06 - Wyrok NSA z 2006-11-24

.) powodowała i powoduje konkurencję środków prawnych. Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy zażalenie (art. 101 § 3 K.p.a.) co powoduje...
postępowaniu. Rozstrzygając ten problem w orzecznictwie przyjęto, iż z dwu możliwych skarg - na bezczynność organu i na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania...

I OSK 311/07 - Wyrok NSA z 2008-03-05

na organ zawieszający postępowanie obowiązku zamieszczenia wezwania w postanowieniu o zawieszeniu postępowania administracyjnego. Wystąpienie lub wezwanie, o którym mowa...
Biura [...] '[...]' z siedzibą w Ł. w likwidacji na postanowienie Ministra Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego 1. uchyla...

III SA/Lu 577/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-12-05

., Pismem z dnia [...] października 2012 r., w związku z zarzutami skarżącego, organ wniósł o zawieszenie postępowania z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania...
się do wniosku Agencji o zawieszenie postępowania., Postanowieniem z dnia 16 października 2012 r. sąd zawiesił postępowanie w sprawie., W dniu [...] listopada 2012 r. wpłynęło...

I OSK 2108/11 - Wyrok NSA z 2013-04-12

[...] grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego zwrotu wywłaszczonej nieruchomości oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 30 marca 2011...
[...] grudnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego zwrotu wywłaszczonej nieruchomości., Wyrok został wydany w następujących okolicznościach sprawy...

I OSK 521/17 - Wyrok NSA z 2017-10-04

. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Przedmiotem skargi kasacyjnej, wniesionej...
, którym oddalono jej skargę na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] kwietnia 2016 r., nr [...], wydane w przedmiocie zawieszenia postępowania...

II SA/Sz 1280/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-03-08

Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości oddala skargę Prezydent Miasta...
o podział nieruchomości - działki [...], organ orzekł o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu prawomocnego zakończenia spraw zawisłych w Sądzie Okręgowym...

I OSK 1617/16 - Wyrok NSA z 2016-12-02

Odwoławczego w Gd. z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności...
., uchylił postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przekształcenia...

II SAB/Bd 20/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-12-02

na kierowanie sprawy do sądu powszechnego., Na postanowienie Prezydenta G. z [...] stycznia 2008 r. o zawieszeniu postępowania skarżący skierował zażalenie do Wojewody...
z jednoczesną skargą na bezczynność organu. Podniósł brak przesłanek do zawieszenia postępowania jak i brak podstaw do występowania z powództwem do sądu., Wojewoda...
1   Następne >   +2   +5   +10   36