Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X

I OSK 2272/16 - Wyrok NSA z 2018-07-19

. Doszedł bowiem do przekonania, że nie zachodzi żadna z ustawowych przesłanek zawieszenia postępowania. Zażalenie J. F. spotkało się z zaskarżonym w tej sprawie...
postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania. Oznacza to jego zdaniem, że na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania stronie zażalenie...

IV SA/Wa 1308/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-25

lokalizacji Inwestycji, pismem z 22 maja 2017 r. (wpływ do organu 23 maja 2017 r.), inwestor, w oparciu o art. 98 § 1 k.p.a. wystąpił o zawieszenie postępowania do czasu...
.', Wojewoda [...] uwzględnił ww. wniosek i postanowieniem z [...] maja 2017 r. Nr [...] orzekł o zawieszeniu ww. postępowania administracyjnego., Wnioskiem z 7 sierpnia 2018 r...

II SA/Po 750/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-02-11

Śmierć zapisanego w księdze wieczystej właściciela nieruchomości podlegającej rozgraniczeniu nie stanowi powodu zawieszenia postępowania rozgraniczeniowego na podstawie...
po rozpoznaniu sprawy ze skargi Marii i Józefa S. na postanowienie Wojewody w P. z dnia 9 kwietnia 1998 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania - I. uchylił zaskarżone...

III SA/Kr 512/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-11-27

działki o nr [...] z działką nr [...] (w zakresie dot. pkt '13 e'), objętego wcześniejszym postępowaniem administracyjnym nr [...]., Uzasadnieniem zawieszenia postępowania...
zawieszenia wskazano ponadto okoliczność, że zawieszone postępowanie nr [...], wszczęte postanowieniem z dnia 6 marca 2015 r., o rozgraniczenie nieruchomości położonej w B ozn...

III SA/Kr 463/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-08-28

., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania oddala skargę Postanowieniem z dnia 8 marca 2019 r. sygn. akt [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze po rozpatrzeniu zażalenia D...
również, że zawieszenie postępowania nie uchybia art. 21 i art. 64 Konstytucji RP. Nadto organ wskazał, że mając na uwadze art. 36 ustawy z dnia 17 maja 1989 r - Prawo geodezyjne...

III SA/Łd 66/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-04-08

z dnia[...][...]Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego utrzymał w mocy postanowienie Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] o zawieszeniu postępowania...
pierwszej instancji. W ocenie organu drugiej instancji w sprawie występują przesłanki zawieszenia postępowania, o których mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., tj. istnieje...

II SA/Rz 531/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-11-10

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] kwietnia 2009 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie z zakresu...
i Kartograficznego po rozpoznaniu zażalenia A. Z. na postanowienie Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] października 2008r. nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania...

II SA/Ke 767/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-02-05

, co uzasadniało zawieszenie postępowania w sprawie rozgraniczenia. Postanowienie to stało się ostateczne, gdyż żadna ze stron nie wniosła zażalenia., Wojewoda dnia 13 kwietnia 2007r...
się na treść art. 97 § 2 kpa, stanowiącego, że organ administracji publicznej podejmie postępowanie, gdy ustanie przyczyna zawieszenia postępowania. Skoro zatem zawieszenie...

II SA/Bk 449/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-12-01

. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie aktualizacji i sprostowania danych zawartych w operacie ewidencji gruntów 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające...
w przedmiocie zawieszenia z urzędu postępowania w sprawie aktualizacji i sprostowania danych zawartych w operacie ewidencji gruntów miasta C. dotyczących działek nr 2369...

I OSK 1984/06 - Wyrok NSA z 2008-01-25

. W odrębnym piśmie skarżący wnieśli o zawieszenie postępowania z uwagi na toczące się postępowanie karne dotyczące domniemanego sfałszowania podpisu Syndyka [...] Fabryki...
żądanie wniesione mimo niedopełnienia tych warunków nie może być skuteczne, a więc nie może prowadzić do wszczęcia postępowania i jego zawieszenia na zasadzie art. 125 § 1 pkt...
1   Następne >   +2   +5   +10   28