Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X
  • Skarżony
  • Symbol

V SA/Wa 877/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-01

[...] Oddziału Regionalnego ARIMR w W. z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o przyznanie pomocy...
Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa W. w W. (dalej: Kierownik ARiMR) wniosek z [...] października 2014r. o zawieszenie postępowania...

V SA/Wa 723/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-16

Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. nr ST4/4820/37/MLI/14/RWPD-5663/RD-5321 w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania; 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2...
. nr ST4/4820/37/MLI/14/RWPD-5663/RD-5321, utrzymujące w mocy postanowienie tego organu z dnia 7 stycznia 2014 r. o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego prowadzonego...

II GSK 679/17 - Wyrok NSA z 2017-06-14

uznał stanowisko Spółki, że na gruncie obowiązujących przepisów WIF nie miał podstaw do zawieszenia postępowania ze względu na to, iż opinia organów samorządu aptekarskiego...
, że w postępowaniu w sprawie przewlekłości postępowania administracyjnego, w którym organ stosował zawieszenie postępowania, sądowa kontrola przesłanek przewlekłości...

I SA/Bk 281/23 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2023-10-27

kwietnia 2023 r. wniósł o zawieszenie postępowania odwoławczego w sprawie odmowy przyznania prawa pomocy do czasu rozpoznania przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej...
., Postanowieniem z 20 kwietnia 2023 r., nr 9010-00000001194/23, Dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Łomży odmówił zawieszenia postępowania odwoławczego...

V SA/Wa 590/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-22

[...] na postanowienie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia [...] stycznia 2012r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego; 1. uchyla...
Województwa [...] z dnia [...] listopada 2011r. znak: [...] o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego - dotyczy projektu 'Wiedza - szansą na lepszą przyszłość...

V SA/Wa 591/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-22

[...] na postanowienie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia [...] stycznia 2012r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego; 1. uchyla...
Województwa [...] z dnia [...] listopada 2011r. znak: [...] o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego - dotyczy projektu 'Dużo wiem - więcej mogę - świadomy...

V SA/Wa 1964/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-04

o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego i umorzenia postępowania przed organem I instancji oddala skargę. Przedmiotem skargi Fundacji im. [...] z siedzibą...
[...].06.2018 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec majątku Fundacji im. [...] oraz umarzającego postępowanie w niniejszej sprawie...

II GSK 2353/15 - Wyrok NSA z 2017-04-21

. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 267), zwanej k.p.a., odmówił zawieszenia postępowania odwoławczego do czasu rozstrzygnięcia przez sąd...
i w tym zakresie nakazał zawieszenie postępowania administracyjnego, natomiast w odniesieniu do braku decyzji Komisji Europejskiej jako przesłanki wygaśnięcia umowy sam...

I SA/Łd 785/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-08-11

naliczania dotacji oświatowej, a następnie postanowieniem z dnia [...] maja 2019 r. zawiesił to postępowanie. Na skutek zażalenia skarżącej postanowienie o zawieszeniu...
, ewentualnie oddalenie, ostatecznie zaś o zawieszenie postępowania do czasu zakończenia postępowania wywołanego wniesieniem skargi kasacyjnej, którą Sąd Najwyższy przyjął...

V SA/Wa 3433/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-26

GSK 2148/14., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:, Mając na względzie zgodny wniosek stron o zawieszenie postępowania sądowego, którego podstawę stanowi...
Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu postanawia: zawiesić postępowanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   50