Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X

III SA/Łd 225/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-08-13

, iż nie ustała przyczyna zawieszenia postępowania, a rozpatrzenie sprawy dokonania zmiany w ewidencji gruntów budynków polegającej na ujawnieniu w obrębie J. Gmina Z. działki...
treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym i dlatego w ocenie organu nie ustała przyczyna zawieszenia postępowania. Zdaniem pełnomocnika stanowisko Starosty Ł...

II SA/Bk 377/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-09-18

zawieszenia postępowania dotyczącego wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków 1. uchyla zaskarżone postanowienie, 2. stwierdza, że zaskarżone postanowienie...
[...] października 2010 r. nr [...]. Uchylone rozstrzygnięcia były wydane w przedmiocie zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wprowadzenia zmian w operacie...

IV SA/Wa 1254/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-23

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa [...] z dnia [...] maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego...
., W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia organ odwoławczy wskazał, iż zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. do zawieszenia postępowania niezbędne jest spełnienie trzech...

I OSK 688/12 - Wyrok NSA z 2013-09-10

Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa [...] z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
i Kartograficznego Województwa [...] z dnia [...] sierpnia 2011 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., W uzasadnieniu powyższego wyroku zawarto...

II SA/Bk 451/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-10-27

złożonego w toku postępowania przez A. Ch. wniosku o zawieszenie podano, że nie było możliwe jego uwzględnienie z uwagi na to, że nie poparła tego żądania inna strona...
jego prowadzenia. Skarżąca zwróciła również uwagę na inne uchybienia procesowe. Podniosła nierozpoznanie wniosku o zawieszenie postępowania i nierozważenie możliwości zawieszenia...

IV SA/Wa 1646/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-01

. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa [...] z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...
postanowienie Prezydenta W. z dnia [...] kwietnia 2011 r. o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie zmiany ewidencji gruntów odnośnie powierzchni lokalu nr [...] przy ul...

III SA/Lu 420/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-01-29

. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] września 2008 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie...
, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia E. S. na postanowienie Starosty Ł. z dnia [...] lipca 2008 r. o zawieszeniu postępowania prowadzonego na wniosek E. S...

I OSK 83/11 - Wyrok NSA z 2011-04-18

sygn. II SA/Bk 38/09 nie nakładał na organ żądnych obowiązków, a dotyczył wyeliminowania z obrotu prawnego postanowień o zawieszeniu postępowania administracyjnego...
Wojewody Podlaskiego z [...] października 2007 r. nr [...], który to wniosek złożył Burmistrz S. Postanowienie o zawieszeniu postępowania, w związku z zażaleniem wnioskodawcy...

II SA/Po 874/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-01-17

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w P. z dnia [...] 2012 r. Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego oddala skargę...
wstępnym w prowadzonym postepowaniu ewidencyjnym w sprawie dokonania zmian danych dotyczących właściciela, co stanowi przesłankę do zawieszenia postępowania...

IV SA/Wa 2097/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-06

Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa [...] z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego - oddala...
. 97 § 1 pkt 1 i pkt 4 k. p. a. organ pierwszej instancji zawiesił postępowanie., Zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania z dnia [...] marca 2008 r. wniosła...
1   Następne >   +2   +5   +10   25