Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol

VI SA/Wa 891/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-25

Farmaceutycznego (dalej jako 'WIF') z dnia [...] grudnia 2016 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie...
. 126 k.p.a., odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej. W uzasadnieniu postanowienia zawarto...

VI SA/Wa 890/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-25

Farmaceutycznego (dalej jako 'WIF') z dnia [...] grudnia 2016 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie...
. 126 k.p.a., odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej. W uzasadnieniu postanowienia...

VI SA/Wa 128/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-12

z [...] sierpnia 2016 r. Komendant Główny Policji odmówił zawieszenia postępowania. Jego zdaniem, w sprawie nie zachodzi żadna z przesłanek wymienionych w art 97 § 1 k.p.a....
brak jest także podstaw do zawieszenia postępowania na podstawie art. 98 § 1 k.p.a.., Na powyższe postanowienie pełnomocnik strony złożył zażalenie, w którym zarzucił...

VI SA/Wa 2473/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-24

. na postanowienie Ministra Gospodarki z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z [...] czerwca 2014 r...
) zawieszenia postępowania w przedmiocie cofnięcia jej zezwolenia z [...] września 2006 r. Nr [...] na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy...

II SA/Sz 573/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-10-13

A. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...], [...], [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowień w sprawie zawieszenia postępowania...
, a zatem nie ustała przyczyna uzasadniająca zawieszenie postępowania, którą było wystąpienie przesłanki z art. 97 § 1 pkt 4 Kpa, bowiem 'rozstrzygniecie sprawy w trybie...

II SA/Sz 459/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-08-05

powszechnego wydany w wyniku wznowienia postępowania karnego, nie rozstrzygnął sprawy karnej merytorycznie, a zatem nie ustała przyczyna uzasadniająca zawieszenie postępowania...
, że nie ustała przyczyna zawieszenia postępowania administracyjnego, w sytuacji, gdy w rzeczywistości przyczyna ta w ogóle nie wystąpiła., Spółka A. pismem z dnia [...] r...

II GSK 854/20 - Wyrok NSA z 2023-10-17

Farmaceutycznego z dnia 17 października 2019 r. nr PORZI.503.194.2019.KS.1 w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki...
., nr PORZI.503.194.2019.KS.1, w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Pełna treść uzasadnienia zaskarżonego...

III SA/Po 24/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-03-11

także, że organ pierwszej instancji wydał decyzję w czasie trwania zawieszenia postępowania, gdyż nie postanowił o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego...
, w sytuacji, gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, winien z urzędu lub na wniosek strony podjąć postępowanie, a podjęcie zawieszonego postępowania...

VI SAB/Wa 47/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-14

[...] Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] listopada 2014 r. ([...] WIF) odmawiające zawieszenia postępowania z wniosku spółki z dnia 6 listopada 2014 r...
. o zawieszenie postępowania toczącego się w przedmiocie cofnięcia zezwolenia spółce na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w L. przy ul. [...]., W skardze spółka wnosiła o zobowiązanie...

I SA/Lu 61/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-05-20

trybie zasadnym było zawieszenie postępowania restrukturyzacyjnego, co oznacza, że zaskarżone postanowienie nie zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa., Organ...
wyraził pogląd, iż zawieszenie postępowania restrukturyzacyjnego nie narusza prawa strony do rozstrzygnięcia, a jedynie oddala je w czasie. Wskazano nadto, iż organ I instancji...
1   Następne >   +2   +5   +10   32