Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol

II SA/Gl 709/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-07-08

Wojewody Śląskiego z dnia 7 marca 2022 r. nr IFXIII.7821.29.2021 w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji...
. [...] w C.' - drogi kategorii gminnej o długości 212 m, klasy L - droga lokalna;, - odmówił zawieszenia postępowania w sprawie., Przedmiotowe postanowienie zapadło...

II GSK 851/21 - Wyrok NSA z 2021-10-19

), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi utrzymało w mocy postanowienie organu I instancji. W uzasadnieniu organ wskazał, że przyczyną zawieszenia postępowania wskazaną...
. działki, który uzasadnia zawieszenie postępowania. Sąd zgodził się ze stroną skarżącą, że prowadzenie postępowania przygotowawczego przez Prokuraturę Rejonową w Zgierzu...

II SA/Sz 1011/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-12

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wymierzenia kary za zajęcie pasa drogowego uchyla...
w sprawie o analogicznym stanie prawnym i faktycznym. Właśnie ta analogia skłania do zawieszenia postępowania, które zostanie podjęte po zajęciu stanowiska przez NSA...

I SA/Wa 1398/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-16

. 101 § 1 k.p.a. poprzez nieuwzględnienie wniosku Gminy L. o zawieszenie postępowania, w związku z faktem skierowania w dniu 2 kwietnia 2007 r. przez Radę Miejską w L...
się one drogami gminnymi z chwilą powołania gmin., Ustosunkowując się do wniosku Gminy L. o zawieszenie postępowania administracyjnego w związku z postępowaniem toczącym...

III SA/Łd 219/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-05-10

wystosował pismo z dnia 20 sierpnia 2015 r. w którym zawarł wniosek o zawieszenie postępowania. Wyjaśnił, że nie jest w stanie uczestniczyć w postępowaniu ze względów...
uczestniczyć czynnie w dalszym postępowaniu i ma wyznaczony na dzień 2 września 2015 r. zabieg operacyjny. W związku z tym skarżący wniósł o zawieszenie postępowania...

VI SAB/Wa 65/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-23

w W. na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego postanawia: zawiesić...
w W. do rozpoznania jej wniosku z dnia [...] września 2007 r. o zawieszenie postępowania (w sprawie dotyczącego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w W. Al. [...] w rej...

II SA/Bk 379/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-06-25

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] kwietnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zajęcia pasa drogowego oddala...
obecnie do Gminy B. doszło po wyznaczeniu granic pasa drogowego ulic M. i P., 3. Postanowienie Prezydenta Miasta B. z [...] maja 2019 r. o zawieszeniu postępowania...

III SA/Po 215/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-23

kpa., W dniu 13 listopada 2015 r. G i A złożyli wniosek o zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego orzeczenia sądu o zniesieniu współwłasności nieruchomości położonej...
, Postanowieniem z dnia [...] Burmistrz na podstawie art. 101 § 1 w zw. z art. 123 § 1 kpa, odmówił zawieszenia postępowania., Organ wyjaśnił, że wnioskodawcy B i T...

VI SA/Wa 391/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-23

do Sądu skarga kasacyjna od ww. wyroku. W niniejszej skardze kasacyjnej pełnomocnik wniósł jednocześnie o zawieszenie postępowania kasacyjnego z uwagi na zaginięcie...
o zawieszenie postępowania i przedłożył posiadane dokumenty, świadczące o zaginięciu skarżącego., W wykonaniu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego z dnia...

II GSK 189/12 - Wyrok NSA z 2013-05-08

., Pismem z dnia [...] września 2007 r. spółka wniosła o zawieszenie postępowania na podstawie art. 98 § 1 k.p.a., podając, że uzupełnienie wniosku o żądane informacje...
w sprawie wniosku o zawieszenie postępowania, jak również nie otrzymała merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie pomimo upływu 2 lat od uzupełnienia wniosku., W dniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   92