Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

II SA/Go 436/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-08-23

zawieszenie, a ponadto SKO wskazało, że sprawa została rozstrzygnięta w drodze decyzji administracyjnej z dnia [...] kwietnia 2007 r. W świetle powyższego postępowanie...
postępowania niesie za sobą tego rodzaju konsekwencje, iż wraz z podjęciem postępowania ustają skutki prawne wynikające z postanowienia o zawieszeniu postępowania...

IV SA/Gl 150/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-06

najmu, okoliczność ta wyczerpuje znamiona zawieszenia postępowania administracyjnego., Zażalenie na to postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. wniósł...
ustawy o dodatkach mieszkaniowych, a zgłoszone zagadnienie wstępne nie ma żadnego znaczenia. Nadto podkreślił, że zawieszenie postępowania spowoduje zadłużenie lokalu...

II SA/Wa 1198/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-10

Odwoławczego w W. z dnia [...] maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania - oddala skargę - Prezydent [...], na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 Kpa ustawy z dnia...
orzeczenia merytorycznego jest możliwe po uprzednim rozstrzygnięciu tego zagadnienia., Organ orzekający w sprawie zawieszenia postępowania musi ustalić związek przyczynowy...

II SA/Sz 940/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-01-21

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. ,nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego I. uchyla zaskarżone...
do lokalu osoby posiadającej ten tytuł, lecz od lat w nim nie zamieszkującej., Według żalącej się, zawieszenie postępowania w sprawie jest błędem, ponieważ pozew, który złożyła...

IV SAB/Wr 29/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-10-10

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie dodatku mieszkaniowego oddala skargę. Wnioskiem z dnia 25 stycznia 2007 r. D...
pismo z dnia 25 stycznia 2007 r. z prośbą o przyjęcie w/w wniosku pomimo jego niepotwierdzenia przez zarządcę budynku. Jednocześnie zawnioskował o zawieszenie postępowania...

II SA/Sz 615/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-09-28

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie dodatku mieszkaniowego I. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające...
, który stanowił przesłankę do zawieszenia postępowania przez organ I instancji., Kolegium podniosło, że podziela stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Rodzinie...

IV SA/Po 257/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-08-06

Odwoławczego z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Samorządowego...
., W uzasadnieniu organ II instancji podał, że w przedmiotowej sprawie były podstawy do zawieszenia postępowania, gdyż kwestia rozstrzygnięcia przez Sąd Rejonowy w G...

IV SAB/Wr 346/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-11-03

Z. R. na bezczynność Prezydenta W. w sprawie rozpoznania wniosku z dnia 28 lipca 2020 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego wszczętego wnioskiem z dnia 2...
. o zawieszenie postępowania; II. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. oddala dalej idącą skargę. Z. R. ( dalej: strona...

II SA/Bk 530/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-01-10

25 listopada 2004 roku pełnomocnik skarżącego adwokat M. P. - N. wniosła o zawieszenie postępowania. Pełnomocnik organu poparł wniosek o zawieszenie postępowania. Mając...
o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu., Taka też sytuacja ma miejsce w przedmiotowej sprawie albowiem od daty...

IV SA/Wr 495/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-01-22

. Z. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego I. oddala skargę...
Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. postanowienie z dnia [...] nr [...] o zawieszeniu postępowania w sprawie przyznania dodatku...
1   Następne >   +2   +5   +10   15