Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X

IV SA/Wa 1387/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-06

i umorzenie postępowania, ewentualnie o uchylenie w całości decyzji organu I instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. Jednocześnie wniosła o zawieszenie...
o zawieszenie postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej, przedłożonego przez stronę najpierw w dniu 22 sierpnia 2013 r., a następnie pismem z dnia 9 września 2013 r...

II SA/Gl 709/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-03

o zawieszenie postępowania do czasu powstania sieci kanalizacyjnej w miejscowości P., której budowę przewiduje się w II połowie 2014 r. W uzasadnieniu odwołania wskazano...
). W uzasadnieniu tej decyzji SKO w pierwszej kolejności stwierdziło, że jakkolwiek Wójt Gminy W. powinien rozpoznać formalnie wniosek strony o zawieszenie postępowania...

II OSK 1500/20 - Wyrok NSA z 2020-10-13

przepisanych., Ponadto skarżąca wniosła o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia sprawy toczącej się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym pod sygn. akt II OSK...
skardze kasacyjnej., Po pierwsze, na wstępie wyjaśnienia wymaga, że Naczelny Sąd Administracyjny nie stwierdził podstaw do zawieszenia postępowania do czasu zakończenia...

II SA/Po 600/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-23

o umorzenie postępowania na podstawie art. 105 § 1 kpa, a z ostrożności procesowej zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa., W związku z powyższym...
o jej uchylenie oraz poprzedzającej ją decyzji organu I instancji. Nadto skarżący wniósł o zawieszenie postępowania sądowego do czasu prawomocnego merytorycznego...

II OSK 291/15 - Wyrok NSA z 2016-11-10

, Gmina T. pismem z dnia 12 listopada 2013 r. wniosła o zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny...
zawieszenia postępowania. Na postanowienie to strona złożyła zażalenie. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, postanowieniem z dnia [...] grudnia 2013 r., utrzymał w mocy zaskarżone...

I OSK 1192/08 - Postanowienie NSA z 2009-04-02

. nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości postanowił: zawiesić postępowanie sądowe wywołane skargą kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
się przez to również uczestnika postępowania., Mając powyższe na względzie Naczelny Sąd Administracyjny postanowił zawiesić postępowanie sądowe wywołane skargą kasacyjną. ...

I SA/Gl 1435/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-15

komunalnymi, wniosła o zawieszenie postępowania do czasu rozpatrzenia skargi na ww. uchwałę. Ponieważ zarówno Wójt jak i Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach...
odmówiło zawieszenia postępowania, skarżąca wniosła skargę do WSA w Gliwicach na to rozstrzygnięcie., 3. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach (dalej również 'organ...

III SAB/Lu 19/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-11-30

administracyjnej. Wstrzymanie biegu wywołać może jedynie zawieszenie postępowania administracyjnego (art. 103 kpa)., Przekonanie organu, że zaistniały okoliczności, które świetle art...
jest przesłanek do zawieszenia postępowania, organ musi skorzystać z możliwości określonej w art. 36 § 1 kpa, a zatem o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie...

II SA/Go 314/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-06-12

administracyjnymi zawiesić postępowanie sądowe. Uchwałą z dnia [...] grudnia 2012 r. nr XXV.143.2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
opłaty na terenie Gminy postanawia: na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. Nr 153 poz. 1270) Prawo o postępowaniu przed sądami...

II SA/Kr 238/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-06

pozwolenia na budowę postanawia: zawiesić postępowanie sądowe. Zgodnie z brzmieniem art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo...
należało zawiesić mając na uwadze treść art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r., nr 153, poz...
1   Następne >   +2   +5   7