Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X

I GSK 554/06 - Wyrok NSA z 2007-01-24

Kodeksu celnego., W kolejnym piśmie procesowym skarżąca wniosła o zawieszenie postępowania wobec wystąpienia dwóch niezależnych przyczyn wynikających z trwającego przed Radą...
skarżącej o zawieszenie postępowania sądowego wskazał, że stosownie do art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

I GSK 593/06 - Wyrok NSA z 2007-01-24

pkt 2 i art. 85 § 1 Kodeksu celnego., W kolejnym piśmie procesowym skarżąca wniosła o zawieszenie postępowania wobec wystąpienia dwóch niezależnych przyczyn wynikających...
się do wniosku skarżącej o zawieszenie postępowania sądowego wskazał, że stosownie do art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...

II SA/Rz 1112/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-01-10

., W dniu 31 stycznia 2017 r. skarżąca złożyła w PINB wniosek o zawieszenie postępowania do czasu uchwalenia przez Radę Gminy zmiany miejscowego planu zagospodarowania...
2017 r. PINB odmówił zawieszenia postępowania wskazując, że w sprawie nie występuje zagadnienie wstępne, bowiem kwestia uchwalenia bądź nie, zmian w miejscowym planie...

III SA/Gl 1301/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-08

terminu do jego wniesienia., W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. wniosło, o zawieszenie postępowania sądowego w tej sprawie. Stanowisko swoje organ...
., W tym stanie rzeczy Sąd zawiesił postępowanie sądowe na podstawie art. 56 w zw. z art. 124 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

II SA/Sz 64/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-05-31

., w związku z czym Starosta uznając, że ustąpiła przyczyna zawieszenia postępowania, postanowieniem z dnia [...] r. podjął zawieszone postępowanie, a następnie decyzją...
do ponownego rozpatrzenia., Organ II instancji wskazał, że Starosta postanowieniem z dnia, [...] r. Nr [...], na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. zawiesił postępowanie...

VII SA/Wa 1199/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-25

skarżącą wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego Sąd stwierdził, że brak jest podstaw do jego rozpoznania, gdyż organem właściwym do zawieszenia takiego postępowania...
i wezwaniu do wykonania obowiązku zaszczepienia dziecka. Do skargi skarżąca załączyła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia wraz z wnioskiem o zawieszenie...

II SA/Sz 549/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-10-04

, podtrzymała dotychczasowe zarzuty i wnioski skargi. Ponadto skarżąca wniosła o zawieszenie postępowania na zasadzie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., z uwagi na wniesienie...
., pełnomocnik skarżącej wniósł o zawieszenie postępowania sądowego z uwagi na złożony w organie wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji SKO w K. z dnia [...] r. Pełnomocnik...

II OSK 1604/07 - Postanowienie NSA z 2008-09-24

z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego postanawia: zawiesić postępowanie sądowe wywołane skargą kasacyjną Wyrokiem z dnia 5 czerwca 2007 r., sygn. akt II SA...
pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm., dalej: P.p.s.a.) sąd może zawiesić...

II SA/Po 171/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-11

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedmiotowej inwestycji - zaistniała przesłanka do zawieszenia postępowania., Samorządowe...
w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji, to tym bardziej brak było podstawy do zawieszenia tego postępowania., Nie można zatem zarzucić organom...

II SA/Ke 291/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-11-30

wpływ na wynik sprawy, a mianowicie art. 97 § 1 pkt 4 kpa poprzez brak zawieszenia postępowania, w sytuacji, gdy przed SKO toczyło się postępowanie o stwierdzenie...
Wojewody, że brak było podstaw do zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa. Niezrozumiały jest także w tej sytuacji zarzut, jakoby Wojewoda nie zawieszając...
1   Następne >   +2   5