Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X

VIII SA/Wa 663/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-14

[...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania 1) uchyla zaskarżone postanowienie...
o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie rozbudowy istniejącego budynku warsztatu szklarskiego o część usługową w parterze i mieszkalną na piętrze na działce...

II SA/Sz 975/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-10-20

Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania oddala skargę. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. postanowieniem...
go do zawieszenia postępowania naprawczego. Jednocześnie organ powiatowy wyjaśnił, że ww. postanowienia sądów nie były mu znane w chwili wszczęcia tego postępowania...

II SAB/Bd 95/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-11-03

[...] 2003r. ponownie orzekł o zawieszeniu postępowania w sprawie do czasu rozstrzygnięcia zagadnień wstępnych tj. rozpoznania przez NSA skargi na decyzję WINB...
o zawieszeniu postępowania administracyjnego w ww. sprawie, uznając, że nie zaistniały ku temu określone przepisami prawa przesłanki. Odpis wyroku wraz z aktami sprawy wpłynął...

II OSK 1374/11 - Wyrok NSA z 2012-11-30

ustosunkowania się przez organ I instancji do wniosku strony o zawieszenie postępowania wyjaśniono, że kwestia ta została rozstrzygnięta decyzją organu I instancji z dnia...
[...] stycznia 2009 r., odmawiającą zawieszenia postępowania w sprawie spornego pawilonu gastronomicznego i w następstwie decyzją organu II instancji z dnia [...] września...

II SA/Ol 829/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-08-17

zawieszenia postępowania. Następnie decyzją z 16 lutego 2021 r. orzekł nakaz rozbiórki z powodu braku przedłożenia dokumentacji legalizacyjnej, na podstawie art. 48 ust. 1 i 4...
'). Przepis ten upoważnia do zawieszenia postępowania, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ...

II SA/Kr 72/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-20

samowolnie wykonanych robót budowlanych. Wnioskiem z dnia 30 grudnia 2013 r., inwestor działając przez pełnomocnika zwrócił się o zawieszenie postępowania administracyjnego...
lutego 2014 r., którym odmówił zawieszenia postępowania na żądanie strony. [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w [...], postanowieniem Nr [...] z dnia 21 marca...

II GSK 1581/18 - Wyrok NSA z 2022-02-01

oraz przez Sąd przywołany wyrok nie był prawomocny - i z tego też względu zachodziły podstawy do zawieszenia postępowania, co jest przedmiotem zarzutu I.2. wskazanego powyżej...
. Komentarz, WKP 2019, wyd. II, uwagi do art.97; L. Klat-Wertelecka, Zagadnienie wstępne jako przesłanka zawieszenia postępowania administracyjnego [w:] Administracja i prawo...

K 12/93 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-05-16

się do potrącenia z wierzytelności egzekwowanej. Może także wnosić w trybie zabezpieczenia powództwa o zawieszenie postępowania. Powyższe postanowienia prawa bankowego...
lub w części egzekucji prowadzonej przez banki., Art. 53 ust. 3 stanowi natomiast, że w trybie zabezpieczenia powództwa sąd na wniosek powoda może zawiesić postępowanie...

VI SAB/Wa 41/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-13

; tymczasem tego rodzaju kompetencja została w art 97 § 1 pkt 4 K.p.a. przyznana organowi administracji w ramach instytucji zawieszenia postępowania z urzędu, ale wyłącznie...
zawieszeniu na ten okres', natomiast stosownie do ust. 11 wspomnianego przepisu 'zaprzestanie czynności przez sąd, organ lub podmiot, prowadzące odpowiednio postępowanie...

III SA/Wr 534/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-06-05

nie podzielał stanowiska strony w zakresie okoliczności uzasadniających stwierdzenie nieważności decyzji, strona wniosła o zawieszenie postępowania odwoławczego do czasu...
skarżącemu z tytułu renty strukturalnej na mocy decyzji z dnia [...] września 2005 r. Natomiast w dniu [...] października 2013 r. zawiesił postępowanie, w związku z wnioskiem...
1   Następne >   +2   5