Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Autorskie prawo X

VII SA/Wa 1292/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-04

administracyjnej, nie daje jeszcze podstaw do zawieszenia postępowania, jeżeli w chwili orzekania istnieje obiektywna możliwość rozpatrzenia sprawy przez organ administracyjny...
i wydania decyzji. Niedopuszczalne byłoby zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., gdyż zagadnienie wstępne to takie, którego rozstrzygnięcie należy...

II SA/Po 288/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-19

zawieszenia postępowania, Starosta podjął w dniu [...] grudnia 2018 r. zawieszone postępowanie (akta administracyjne organ pierwszej instancji tom II i III - zwł. k. 20 akt...
zabudowy oraz postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Starosta postanowieniem z dnia [...] czerwca 2016 r. zawiesił z urzędu...

I SA/Wa 73/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-20

przepisu regulującego postępowanie przed Komisją Prawa Autorskiego, nie może być ono ukończone. Uzasadnia to, zdaniem skarżącego, zawieszenie postępowania...
autorskim i prawach, nie jest zagadnieniem wstępnym, zaistnienie którego powoduje konieczność lub możliwość zawieszenia przez organ postępowania administracyjnego...

II OSK 1369/08 - Wyrok NSA z 2009-02-18

zawieszenia przez organ postępowania administracyjnego. Ponadto organ II instancji prawidłowo ustalił zakres wniesionego odwołania i ponownie rozpatrzył całą sprawę...
zawieszone do czasu wydania nowego przepisu regulującego postępowanie przed Komisją Prawa Autorskiego jest wadliwe. Uchwalenie nowych przepisów, w miejsce objętego wyrokiem...

SA/Ł 2183/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-03-23

w zakresie projektowania architektonicznego, zaś 31.12.1993 r. zawiadomił Urząd Skarbowy o zawieszeniu działalności z powodu choroby., Protokół z kontroli podatkowej księgi...
się postępowanie podatkowe, zmierzające do ustalenia obowiązku wpłacenia zaliczki i ustalenia jej wysokości. Obowiązek informowania o stanie prawnym spoczywa na organach...