Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Akta stanu cywilnego X

III SA/Lu 117/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-10-24

. W. na postanowienie Wojewody L. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zmiany nazwiska oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
Urzędu Stanu Cywilnego w O. L. z dnia [...] stycznia 2019 r., nr [...] o zawieszeniu postępowania w sprawie zmiany nazwiska małoletniej J. W. do czasu rozpatrzenia...

II SA/Bk 563/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-11-07

organom administracji naruszenie art. 97 § 1 pkt 3, 4 poprzez zaniechanie zawieszenia postępowania administracyjnego do czasu zakończenia sprawy o ubezwłasnowolnienie G. R...
zaniechania zawieszenia postępowania, organ wskazał, iż w świetle art. 97 § 1 pkt 3 kpa postępowanie zawiesza się dopiero w razie utraty przez stronę zdolności do czynności...

II SA/Ol 521/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-11-03

'[...]', nr '[...]' w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie uzupełnienia aktu małżeństwa oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z '[...]' r., nr '[...]', Wojewoda utrzymał w mocy...
postanowienie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego z '[...]' r. o zawieszeniu z urzędu postępowania wszczętego na wniosek H. S. oraz P. S. w sprawie o uzupełnienie aktu małżeństwa...

II OSK 1154/19 - Wyrok NSA z 2022-05-26

, kontroli postanowienia o odmowie uzgodnienia inwestycji., Kolegium, odnosząc się do podniesionej w odwołaniu kwestii zawieszenia postępowania z uwagi na złożenie...
administracyjnego a zagadnieniem wstępnym. W razie, gdy związek ten nie występuje, nie jest dopuszczalne zawieszenie postępowania. Zagadnieniem wstępnym jest tylko taka kwestia...

V SA 2083/00 - Wyrok NSA z 2001-02-07

zawieszenia postępowania - oddala skargę. Postanowieniem z dnia 18 maja 1999 r. (...), wydanym na podstawie art. 97 par. 1 pkt 4 i art. 100 par. 1 Kpa w zw. z art. 5 ust. 4...
. co do istnienia w sprawie obligatoryjnej podstawy zawieszenia postępowania administracyjnego, określonej w art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa., W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego...

II SA/Po 248/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-23

, że wniosek o przyznanie świadczeń został złożony w PCŚ wraz z prośbą o zawieszenie postępowania do czasu wyjaśnienia sprawy sądowej o zaprzeczenie ojcostwa córki wnioskodawczyni...
o przyznanie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego został złożony w PCŚ w P. w dniu [...] czerwca 2011 r. wraz z prośbą o zawieszenie postępowania do czasu...

III SAB/Kr 161/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-03-22

sprawy, następnie postanowienia o zawieszeniu postępowania, i uznania ponaglenia skarżącej za bezzasadne przez Wojewodę. Organ podkreślił m.in., że skarżąca...
o zawieszeniu postępowania nie upłynęły dwa miesiące, a niezałatwienie sprawy w terminach wskazanych w art. 35 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j....

II SA/Gl 826/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-07

skargi kwestionujący zawarte w uzasadnieniu kasacyjnej decyzji Wojewody [...] stwierdzenie dotyczące potrzeby zawieszenia postępowania administracyjnego toczącego...
Rejonowego [...] z dnia [...]r., którym Wojewoda [...] powiadomiony został o zawieszeniu postępowania w sprawie zarejestrowanej pod sygn. akt [...], która toczyła...

II SA/Sz 4/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-03-12

. Z. na postanowienie Wojewody z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zmiany nazwiska I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające...
do kiedy zawieszenie to będzie trwało. Dalej Wojewoda wskazał, że organ pierwszej instancji powołał się jedynie na toczące się przed sądem powszechnym postępowanie, nie objaśniając...

II SA/Gl 835/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-07

uzasadniających zawieszenie postępowania. Z akt sprawy wynika, że w Sądzie Rejonowym K. - [...] w K. Wydział II Cywilny pod sygn. akt [...] toczy się postępowanie z wniosku S...
w uzasadnieniu kasacyjnej decyzji Wojewody [...] stwierdzenie dotyczące potrzeby zawieszenia postępowania administracyjnego toczącego w sprawie o uzupełnienie treści aktu zgonu...
1   Następne >   +2   4